Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności30 czerwca 202210:03

Pancerny Dominik. Wiceprezydent na pierwszej linii frontu w starciu z opozycją

Reklama
Racibórz:

Odpowiedzialny za gospodarkę komunalną wiceprezydent Dominik Konieczny był w ostatnie dni frontmanem w starciu obecnej władzy w mieście z opozycją.

48-letni były wójt Rudnika, potem Rafakowiec, radny powiatowy a dziś II zastępca prezydenta Dariusza Polowego odpowiada za gospodarkę komunalną. To on kieruje przygotowaniami i realizacją inwestycji miejskich, nadzoruje planowanie przestrzenne, drogi, ochronę środowiska, a także stał za przygotowaniem do zdobycia przez Przedsiębiorstwo Komunalne kontraktu na obsługę systemu gospodarki odpadami. W układzie rządzącym reprezentuje PiS.

W przeciwieństwie do Dariusza Polowego czy Dawida Wacławczyka stroni od fleszy i dziennikarzy, za to częściej angażuje się w pracach na brzeskiej parafii. Rzadko bywa na imprezach, za to w ostatnich miesiącach na nim spoczywa dyskusja z radnymi rządzących klubów Razem dla Raciborza oraz Radnymi Niezależnymi Michała Fity. Nie szczędzi im słów krytyki, lubi wchodzić w polemikę, kontrastować. Ma opinię trudnego w kontaktach, ale merytorycznego.

To on głównie stawia się na komisjach. Wczoraj, na kluczowej dla prezydenta sesji absolutoryjnej, on też najczęściej zabierał głos, odpierając m.in. zarzuty komisji rewizyjnej zawarte we wniosku o niedzielenie prezydentowi absolutorium. Pełne wystąpienie D. Koniecznego poniżej.

Racibórz, 29 czerwca 2022 r.

Dotyczy: wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Racibórz za 2021 rok

W związku z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz z dnia 15. czerwca 2022 oraz jej wnioskiem o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Racibórz za 2021 rok uprzejmie informuję, że zarówno negatywna opinia, jak i wniosek o nieudzielenie absolutorium mają charakter czysto polityczny i nie znajdują uzasadnienia w faktach. Komisja nie tylko nie wzięła pod uwagę pisemnych i ustnych wyjaśnień składanych przez naczelników wydziałów, ale wręcz zupełnie je zignorowała, czyniąc zarzuty wobec Prezydenta Miasta w sprawach ewidentnie przez niego niezawinionych.

I tak odnosząc się do zarzutu braku realizacji zadań wskazanych przez Radę Miasta Racibórz wyjaśniam:

1. remont ul. Tarnowskiej (60016, 21-027/DM) - ramach zadania w 2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji na wykonanie remontu ul. Tarnowskiej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione w lipcu 2021. W związku z tym postępowanie zostało ponowione po podjęciu uchwały nr XXXIV/479/2021 z dnia 25.08.2021 Rady Miasta Racibórz, w której przedmiotowe zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 500 000,00 zł. Finansowanie zadania zmieniono w następujący sposób: 2021 r. - 0,00 zł., 2022 r. - 500 000,00 zł. Czynienie zarzutu braku realizacji zadania, w sytuacji, gdy to sama Rada Miasta zmieniła jego plan rzeczowo-finansowy jest absurdalne.

2. uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu (70005 , 21 – 065/GN) - zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2022 z zaplanowaną kwotą wydatków w wysokości 60.000 zł w roku 2021 oraz 240.000 zł w 2022. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 28 grudnia 2021 r. opiewała na kwotę 176 812,50 zł z terminem wykonania 170 dni od daty jej zawarcia. Jednym z elementów niezbędnych do realizacji etapu projektowania inwestycji było pozyskanie zgód na umieszczenie sieci infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność prywatną. Proces trwał kilka miesięcy. Jeden z właścicieli nie wyraził zgody na umieszczenie sieci na jego działkach, w związku z powyższym niezbędna była zmiana wstępnie przyjętego projektu.

3. modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 (80101, 18-016/ED) – w budżecie przewidziano 150.000 zł na realizację zadania. Niestety zadanie nie uzyskało w 2021 roku dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole – moduł 3”. Kwota kosztorysowa, niezbędna do realizacji pierwotnego projektu wynosiła 282.868 zł. Z przebudowy kuchni zrezygnowano ze względu na koszt inwestycji znacznie przekraczający dostępne środki.

4. przebudowa skoczni w dal na boisku SP1 (80101, 21-123/ED) – kwota przewidziana w budżecie na realizację zadania to 40.000 zł. Szkoła Podstawowa nr 1 wysłała zapytania ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 do trzech firm: Greensport, Activia, Bellsport – 8.10.2021 zaplanowano otwarcie kopert. Na przesłane zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Ponowiono zapytanie ofertowe wysłano 19.10.2021 r., które przesłano do: Alpinka, Eurogoma, Multi Set - 27 października zaplanowane zostało otwarcie kopert, nie wpłynęła żadna oferta.

5. wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno-przedszkolnym przy ul. Makuszyńskiego (80101, 21-130/ED) - zadanie wyceniono w 2021 roku. Pierwotny koszt zadania oszacowano na 71.000 zł. Urząd nie otrzymał żadnych ofert na realizację zadania i dlatego powtórnie wprowadzono go do budżetu miasta na 2022r.

6. dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów zieleńców miejskich (90095, 21-112/KM) - zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na rezygnację z zawarcia umowy bez podania przyczyny ze strony wykonawcy. Po wcześniejszych negocjacjach w dniu 10.08.2021r. wysłano do firmy w dwóch egzemplarzach umowę na dostawę 100 szt. ławek żeliwnych dla Miasta Racibórz. Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy wysłano pismo w dniu 08.09.2021r. przypominające o wydłużeniu terminu podpisania ww. umowy. Pomimo monitu, firma nie odesłała podpisanej umowy, w związku z tym dnia 28.09.2021r. odstąpiono od zawarcia umowy nr 29/XIV/KM/2021 na dostawę ławek zgodnie z ofertą z dnia 30.07.2021r. Pozyskanie kolejnej, nowej oferty na zakup ławek parkowych oraz przeprowadzenie negocjacji wiązałoby się z kilkudniowym przygotowaniem dokumentacji, a termin realizacji od złożenia zamówienia wynosił od 10-12 tygodni. Zatem ze względu na zbliżający się koniec roku budżetowego nie było możliwości znalezienia zastępczego wykonawcy.

7. stadion przy ul. Srebrnej (92695, 21-018/PKT) - brak ostatecznej decyzji, co do sposobu zagospodarowania terenu stadionu przy ul. Srebrnej, także w kontekście nabycia ewentualnych terenów na rozbudowę obiektu uniemożliwił realizację zadania w roku 2021. Rada Miasta wprowadzając zadanie do budżetu w żaden sposób nie zdefiniowała zakresu, także nie była dostępna dokumentacja projektowa, poza tą, na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, na co jednak nie było ani aprobaty Rady Miasta ani tym bardziej wystarczających środków finansowych.

8. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych (60016, 20-069/DM) - w ramach zadania zlecone zostało przygotowanie 9 dokumentacji przebudowy dróg na łączną wartość 200 000,00 zł. W przypadku dwóch dokumentacji, tj.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Ślaskiej (od ul. Kozielskiej do ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” o wartości 19 557,00 zł. oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ul. Myśliwskiej (od ul. Hulczńskiej do końca zabudowy)” o wartości 21 832,50 zł. projektant nie wywiązał się
z zawartej umowy i nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie. Pozostała kwota 34 736,02 zł. przeznaczona została na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
na przebudowę Placu Wolności, gdzie w ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zaangażowane na zadaniu środki finansowe nie zostały w całości wydatkowane i weszły do nadwyżki finansowej.

9. pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy (70005, 00-011/GN) – zaplanowane wydatki na nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości zostały zrealizowane w części z uwagi na: konieczność prowadzenia rozmów oraz ustalenia warunków transakcji zakupu lub zamiany nieruchomości z właścicielami gruntów prywatnych, oszczędne wydawanie publicznych środków finansowych. Działania w tym zakresie są kontynuowane w roku bieżącym.

10. budowa bieżni w Szkole Podstawowej nr 15 (80101, 21-1007/IU) – we wrześniu 2021 r. po otwarciu ofert w przetargu okazało się, że najtańsza oferta (298.890 zł) przekracza kwotę przewidziana na realizację zadania (214.000 zł). Po zabezpieczeniu środków finansowych i dokonaniu wyboru oferenta, wybrany wykonawca zrezygnował jednak z podpisania umowy, dlatego postępowanie przetargowe zostało unieważnione 26.10.2021 r. Realizację zadania przeniesiono na 2022 r. Cena najkorzystniejszej oferty uzyskana w przetargu w dniu 11.03.2022 to 218.741,08 zł.

11. przebudowa dachu nad wejściem do SP 1 (80101, 21-124/ED) – pierwotnie zakładany zakres robót, po częściowej rozbiórce daszku i ocenie wizualnej stanu istniejącego, ograniczono do prac niezbędnych: wymieniono elementy konstrukcji daszku, podbitkę, rynny, rury spustowe oraz papę. W ten sposób poniesiono wydatek 16.450,00 zł a zaoszczędzone zostało 42.480 zł.

12. modernizacja i ocieplenie dachu w ZSP Nr 4 w Studziennej (80104, 21-045) – na zadanie w 2021 roku przeznaczono 200.000 zł, czyli kwotę zabezpieczającą koszt zaprojektowania przedsięwzięcia. W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych na termomodernizację (WFOŚiGW) zlecono wykonanie dokumentacji wraz z audytem. Zadanie zostało wykonane, poniesiono wydatek w kwocie 47.662,50 zł

13. budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej (90001, 00-242/KM) – w ramach zadania zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Waryńskiego w Raciborzu” w kwocie 28 782,00zł, natomiast realizacja projektu miała być skorelowana wraz z inwestycją przebudowy drogi w ulicy Waryńskiego, zgłoszonej do Programu Inwestycji Strategicznych, Polski Ład.

14. utrzymanie rowów komunalnych (90095, 00-102/DM) – zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji rowów komunalnych i suchego zbiornika w Raciborzu. Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 211 952,62 zł brutto. Wartość wybranej oferty wynosiła 127.493,70 zł. W ramach podpisanej umowy zrealizowane zostały wszystkie przewidziane roboty. Zaoszczędzenie kwoty prawie 85.000 zł zasługuje raczej na pochwałę i w żaden sposób nie powinno stanowić zarzutu wobec Prezydenta Miasta.

15. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizacje zadań w dziedzinie kultury) (92195, 00-218/PKT) – zarządzeniem nr 1218/2021 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, objętego „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” ogłoszono otwarty konkurs ofert na kwotę 120.000,00 zł. W ramach dotacji wydatkowano pełną kwotę. Dodatkowo 30.000,00 zł zabezpieczono na realizację tzw. „małych grantów”, na które wydatkowano kwotę w wysokości 17.000,00 zł – wpłynęły łącznie 2 oferty na tzw. „małe granty”. Stowarzyszenie Wspierania ZPiT Strzecha „Strzechowianie” - dotacja została zwrócona w całości w dniach: 23.12.2021 r. 3 000,00 zł, 24.12.2021 r. 3 000,00 zł. Z przyczyn niezależnych stowarzyszenie nie było w stanie przeprowadzić projektu „Nasze-Najlepsze 2”. Powodem niewykonania projektu była nagła rezygnacja członków, którzy byli odpowiedzialni za wykonanie większości zadań.

16. remont dachu kręgielni na ul. Zamkowej (926, 21-058/PKT) – szacunkowy koszt remontu całego dachu kręgielni został określony na kwotę 170 tys. zł, natomiast otrzymana kwota dotacji na to zadanie wynosiła zaledwie 20 tys. zł. Dlatego zdecydowano o zakupie materiałów w ramach dotacji, w celu dokonania bieżących napraw i załatania przeciekających miejsc, na co wydatkowano 6.164,29 zł. Wykonanie remontu całego dachu za kwotę 20.000 zł jest niemożliwe do realizacji.

17. rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (92695, 21-056/PKT) –w ramach przekazanych środków wykonano projekt rozbudowy skateparku. Pozostała kwota była niewystarczająca na rozpoczęcie prac, dlatego realizację przeniesiono na 2022 rok. Realizacja rozbudowy skateparku jest planowana etapami w kolejnych latach

18. Należności wymagalne w roku 2020, 2021 z podziałem na jednostki wraz z opisem.

naleznosci30062022
W 2021 r. około 97 % należności, to należności dotyczące wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego. Kwota wypłaconych świadczeń z powyższego tytułu w 2021 r. wyniosła 1 288 967,49 zł. Zgodnie z art. 27 ust. 3 i 3a bezpośrednio po uprawomocnieniu się decyzji, Ośrodek wnioskuje o przyłączenie powstałej należności do egzekucji sądowej. 40 % wyegzekwowanej należności stanowi dochód gminy, natomiast pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą zwrot należności w pierwszej kolejności przypada na powstałe z tego tytułu odsetki, co między innymi powoduje małą ściągalność należności głównej. W roku 2021 komornik dokonał wpłaty z tego tytułu w wysokości 760 470,56 zł.

19. niski poziom realizacji dochodów zadania – dokumentacja dotycząca przebudowy dróg (6300, 12-021/DM) - wykonanie dochodów w tej pozycji budżetowej wynikało z faktu powiązania jej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz- Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935”. Dochód stanowią środki finansowe z gmin współfinansujących zadanie na mocy podpisanego porozumienia. Podstawią do przelania środków są noty księgowe wystawiane przez Miasto Racibórz. Płatność następuje po każdej fakturze wystawionej przez wykonawcę dokumentacji projektowej. W związku z brakiem podstaw do dokonania odbioru dokumentacji projektowej nie doszło też do przekazania pomocy finansowej Miastu Racibórz przez poszczególne gminy.

20. brak realizacji uchwały Nr VII/104/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy placu Jana Długosza, oznaczonej ewidencyjnie numerem 4630/57 k.m. 4 obręb Racibórz o powierzchni 0,8343 ha – nieruchomość została wyceniona, przygotowano projekt warunków sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Prezydent miasta prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi nabyciem przedmiotowej nieruchomości. Jednak z uwagi na ubiegłoroczną i obecną sytuację gospodarczą oraz warunki panujące na rynku nieruchomości, zainteresowanie terenem jest nikłe, co będzie również miało znaczący wpływ na możliwość uzyskania oczekiwanego dochodu ze sprzedaży tej nieruchomości. Działania są prowadzone, tak aby osiągnąć maksymalną korzyść dla miasta, przy czym nie zawsze korzystny jest jednorazowy dochód dla budżetu miasta.

21. brak realizacji uchwały Nr XXIII/321/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonej w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej – dotyczy działek oznaczonych ewidencyjnie nr 963/883, 907/884, 716/189 i 640/132 k.m. 3 obręb Ostróg. Przedmiotowa nieruchomość o łącznej powierzchni ponad 40 ha, jest w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona w przeważającej części pod tereny sportu i rekreacji oraz stanowi obszar porośnięty zróżnicowaną roślinnością, łącznie z zadrzewieniami oraz w dużej mierze pokryty wodami stojącymi. Oczekiwanym sposobem jej zagospodarowania, jest utworzenie ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem istniejących akwenów wodnych. Jednocześnie informuję, że prowadzone było postępowanie w sprawie geodezyjnego wydzielenia fragmentu działki, będącej częścią kompleksu przy ul. Rudzkiej, opisanej ewidencyjnie nr 963/883, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej adresowo ul. Rudzka 74. Postępowanie procedowano z wniosku właściciela przedmiotowej nieruchomości zabudowanej i do czasu formalno-prawnego zakończenia podziału geodezyjnego nieruchomości, nie było możliwości przeznaczenia terenu po byłej żwirowni do sprzedaży. Decyzja w sprawie podziału nieruchomości stała się prawomocna w dniu 31 marca br. Biorąc pod uwagę charakterystykę nieruchomości oraz jej przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, należy zwrócić uwagę, iż oferta ta jest skierowana do potencjalnego inwestora z konkretnej branży. Popyt na tego typu nieruchomości jest zdecydowanie mniejszy, w odniesieniu do terenów o przeznaczeniu przemysłowym lub mieszkaniowym.

22. w związku z powyższymi zarzutami braku realizacji uchwał dotyczących sprzedaży prawa własności działek należy zwrócić uwagę, że proces pozyskania inwestora dla tego rodzaju nieruchomości jest czasochłonny i wymaga starannego podejścia ze strony sprzedającego. Ponadto zarzut braku realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych jest zupełnie chybiony i nieodpowiadający stanowi faktycznemu. Pierwotny plan dochodów budżetowych z pozycji sprzedaż nieruchomości gminnych (70005, 00-010) wynosił 10.080.000,00 zł, plan po zmianach wynosił 13.186.388 zł, natomiast wykonanie budżetu zostało zrealizowane w kwocie 15.275.262,57, co stanowi 151,54% planu pierwotnego! Zatem w żadnym wypadku nie można mówić o rzekomej utracie dochodów przez gminę Racibórz w zakresie sprzedaży nieruchomości.

23. zarzut rezygnacji z dotacji w wysokości 6.295.000 zł na rewitalizację Placu Długosza – Miasto Racibórz zrezygnowało z realizacji projektu złożonego w ramach konkursu RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 RIT pn. „Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz” odstępując od podpisania umowy o dofinansowanie w dniu 14.01.2019 r. Tak więc zarzut wobec Prezydenta Miasta faktycznie dotyczy działań podejmowanych w roku 2019. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz nie uwzględniła jednak w swej opinii faktu, iż środków tych miasto nie utraciło, lecz zostały przekazane na realizację innych zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, w tym m.in. na dofinansowanie „zastępczego” projektu rewitalizacyjnego do kolejnego naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19 w ramach Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych PRO WSL, składając projekt „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - Lewy Brzeg Odry w Raciborzu”. Projekt wybrano do dofinansowania w dniu 29.01.2020 r.

24. kończąc należy także zwrócić uwagę na nieprawdziwość tezy, iż przenoszenie realizacji inwestycji na kolejny rok wiąże się ze znacznym wzrostem cen za wykonanie tych przedsięwzięć i jako przykład nich posłuży tutaj sprawa opisana w punkcie 10. Realizując opisane tam zadanie w roku ubiegłym Miasto musiałoby ponieść wydatek w kwocie 298.890 zł, natomiast oferta wybrana w postępowaniu przetargowym na to samo zadanie, przeprowadzonym w marcu br. opiewała na kwotę 218.741,08 zł, czyli jest o 80.149 zł tańsza.

Autor: red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: jabłko
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 09.12.2022
8 grudnia 202219:13

Nasz Racibórz 09.12.2022

Nasz Racibórz 02.12.2022
8 grudnia 202219:12

Nasz Racibórz 02.12.2022

Nasz Racibórz 25.11.2022
25 listopada 202209:38

Nasz Racibórz 25.11.2022

Nasz Racibórz 18.11.2022
23 listopada 202216:14

Nasz Racibórz 18.11.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.