Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności28 czerwca 202217:53

Komisja rewizyjna negatywnie o wykonaniu budżetu Raciborza. Może to otworzyć drogę do referendum

Reklama
Powiat:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Raciborza za 2021 rok oraz wniosła o nieudzielenie prezydentowi Dariuszowi Polowemu absolutorium. Jeśli większość radnych będzie ZA otworzy to drogę do referendum w sprawie odwołania prezydenta.

Dziś, 28 czerwca, pozytywną opinię o wniosku komisji wydał III skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej, kontrolującej gospodarkę finansową samorządów. - Skład Orzekający zwraca uwagę, że podstawą niniejszej opinii jest ocena dopełnienia przez Komisję Rewizyjną wymogów formalnych i proceduralnych, jakie przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają na Komisję w zakresie formułowania wniosku do organu stanowiącego w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego - zastrzegło RIO. Oznacza to, że nie badano wniosku pod kątem merytorycznym.

Komisja Rewizyjna liczy sześciu członków - pod uchwałą w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Racibórz za 2021 roku podpisało się czterech członków: ZA jej podjęciem byli Anna Szukalska, Justyna Poznakowska i Marcin Fica. Wstrzymała się Ludmiła Nowacka. Nieobecni byli popierający prezydenta radni Anna Ronin i Jarosław Łęski.

Sesja z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jutru, 29 czerwca. Jak wynika z naszych informacji, dysponujące większością w Radzie Miasta kluby Razem dla Raciborza oraz Radni Niezależni Michała Fity nie porozumieli się w kwestii jak zagłosować. Już dwukrotnie nie udzieliły prezydentowi wotum zaufania, za rok 2019 i 2020. Poparcie wniosku o nieudzielenie absolutorium ma poważne konsekwencje. Mówi o tym art. 28 a ustawy o samorządzie gminnym.

Art. 28a. [Absolutorium. Referendum w sprawie odwołania wójta z powodu nieudzielenia absolutorium]
1. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a ust. 3.
2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.
4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta.
5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

Kadencja mija jesienią przyszłego roku, ale PiS chce ją wydłużyć do wiosny 2024 r.

24 maja RIO wydało pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Racibórz sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

- Wykonane dochody bieżące Miasta są wyższe niż poniesione wydatki bieżące, a nadwyżka operacyjna wyniosła 31.250.409,15 zł. Sprawozdanie Rb-Z za 2021 rok wskazuje, że łączna kwota długu Miasta Racibórz na koniec roku 2021 wyniosła 37.541.435,07 zł, co stanowi 12,5% rocznych dochodów wykonanych. Kwota długu uległa pozytywnej tendencji spadkowej w stosunku do stanu zadłużenia Miasta na koniec 2020 r. Na koniec 2021 r. Miasto nie wykazywało zobowiązań wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za 2021 rok Miasto posiada natomiast wysoką kwotę należności wymagalnych 33.170.437,62 zł. Kwota ta uległa pozytywnej tendencji spadkowej w stosunku do stanu należności wymagalnych na koniec 2020 r., jakkolwiek jest to nadal kwota wysoka, stąd też wskazane jest zwiększenie skuteczności podejmowanych przez Miasto czynności w zakresie ściągania należności. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Racibórz, w ocenie Składu Orzekającego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i nie budzi zastrzeżeń - czytamy w uzasadnieniu Izby.

Komisja Rewizyjna zauważyła:

Nie zrealizowano następujących zadań wskazanych przez Radę Miasta Racibórz:­
- remont ul. Tarnowskiej;
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu;
- modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4;
- przebudowa skoczni w dal na boisku SP-1;
- wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno - przedszkolnym, przy ul. Makuszyńskiego;
- dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów zieleńców miejskich;
- stadion przy ul. Srebrnej.

Ponadto osiągnięto niski poziom realizacji następujących wydatków:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych wykonanie na poziomie 61,94%;
- pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy, wykonanie na poziomie 69,64%;
- budowa bieżni w Szkole Podstawowej nr 15, wykonanie na poziomie 0,41 %;
- przebudowa dachu nad wejściem do SP-1, wykonanie na poziomie 27,91 %;
- modernizacja i ocieplenie dachu z ZSP Nr 4 w Studziennej, wykonanie na poziomie 23,83%;
- budowa fragmentów sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości wraz z remontami s1ec1 kanalizacyjnej, wykonanie na poziomie 33,87%;
- utrzymanie rowów komunalnych, wykonanie na poziomie 71,95%;
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury wykonanie na poziomie 87,33%;
- remont dachu kręgielni na ul. Zamkowej, wykonanie na poziomie 30,82%;
- rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej, wykonanie na poziomie 34,13%.

Miasto Racibórz posiada wysoką kwotę należności wymagalnych, która na koniec 2021 r. wyniosła 33.170.437,62 zł. Nie zostały podjęte skuteczne czynności w zakresie ściągania należności.

Niski poziom realizacji dochodów zadania -dokumentacja dotycząca przebudowy dróg, wykonanie na poziomie 3,76% (6300, 12-021).

Ponadto w związku z tym, że Prezydent nie zrealizował zapisów następujących uchwał Rady Miasta:
- Uchwała Nr VII/104/2019 z 29.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Jana Długosza;
- Uchwały Nr XXIIl/321/2020 z 30.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa, własności działek gruntu położonych w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej;

oraz zrezygnował z dotacji w wysokości 6.295.000,00 zł na rewitalizację placu Jana Długosza przekonując radnych do pomysłu na inną koncepcję zabudowy placu Jana Długosza, gmina potencjalnie utraciła wpływy na poziomie 11.565.800,00 zł.

Nieruchomość gruntowa, działka nr 4630/57 opisana w uchwale, o której mowa w pkt 1, według operatu szacunkowego sporządzonego l 1.09.2020 r. została oszacowana na wartość rynkową 8.380.900, 00 zł.

Nieruchomości gruntowa działki nr 907/884, 963/883, 716/189, 640/132 opisane w uchwale, o której mowa w pkt 2, według operatu szacunkowego sporządzonego 12.10.2020 r. zostały oszacowane na wartość rynkową 3.184.900,00.

Prezydent pomimo wyrażenia przez Radę Miasta Racibórz w dniu 30.09.2020 r. zgody na sprzedaż działek położonych w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej celem utworzenia ogólnodostępnego kompleksu sportowo -rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem istniejących akwenów nie podjął działań w tym zakresie.

Należy podkreślić, że do UM Racibórz na początku 2020 r. wpłynął list intencyjny przedsiębiorcy zainteresowanego zakupem nieruchomości zainwestowaniem w budowę kompleksu sportowo -rekreacyjnego w wysokości 60 mln złotych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została wykonana na poziomie 81,76%. (plan pierwotny 35.625.919,00zł., plan po zmianach 45.945.l 16,16zł., wykonanie 37.563.663,53 zł.).

Należy podkreślić, iż brak realizacji ww. zadań i przenoszenie realizacji tych inwestycji na kolejny rok wiąże się ze znacznym wzrostem cen za wykonanie tych przedsięwzięć.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Racibórz za 2021 rok.

Autor: red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: czajnik
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności31 stycznia 202317:29

Ważna informacja dla ubiegających się o 500+

Ważna informacja dla ubiegających się o 500+ - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Reklama
Aktualności31 stycznia 202309:13

Raport 998. Poranny pożar w pustostanie

Raport 998. Poranny pożar w pustostanie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. Grupa Racibórz 112
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności2 lutego 202315:32

Domowa tężnia i hybrydowe magazynowanie energii. Przegląd projektów w raciborskiej ANS

Domowa tężnia i hybrydowe magazynowanie energii. Przegląd projektów w raciborskiej ANS - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Już siódmy razy studenci IV roku kierunku automatyka i robotyka Instytutu Techniki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu (wcześniej PWSZ) prezentują publicznie swoje projekty inżynierskie. W tym roku dołączyli do nich studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

(waw)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności2 lutego 202310:47

Program TERMO: są pieniądze na remonty i modernizację budynków wspólnot

Program TERMO: są pieniądze na remonty i modernizację budynków wspólnot - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Źródło informacji: PAP MediaRoom, fot. Robert Ambroziewicz
Aktualności31 stycznia 202307:59

PSL ma swoje miejsce we władzach wojewódzkich

PSL ma swoje miejsce we władzach wojewódzkich - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
slaskie.pl, fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Sport1 lutego 202321:37

Tenisowa rywalizacja o puchar wójta Gminy Nędza

Tenisowa rywalizacja o puchar wójta Gminy Nędza - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. (greh), fot. pixabay.com/EBTConsultancy
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 27.01.2023
30 stycznia 202318:51

Nasz Racibórz 27.01.2023

Nasz Racibórz 20.01.2023
23 stycznia 202309:54

Nasz Racibórz 20.01.2023

Nasz Racibórz 13.01.2023
18 stycznia 202322:57

Nasz Racibórz 13.01.2023

Nasz Racibórz 06.01.2023
8 stycznia 202316:08

Nasz Racibórz 06.01.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.