Reklama

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.NASZRACIBORZ.PL

ARTYKUŁ I
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:

1. Usługodawca – Fabryka Informacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja 9a, 47-400 Racibórz, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 639-200-59-80, oraz numer REGON 243468657, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000495952,
2. Serwis – serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, dostępny na stronie internetowej o adresie www.naszraciborz.pl, w ramach którego świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników,
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Ogłoszenie – publikowane przez Użytkownika w Serwisie ogłoszenie, dotyczące sprzedaży, wynajmu lub poszukiwania nieruchomości.
5. Artykuł sponsorowany – publikowany przez Użytkownika w Serwisie artykuł, będący formą reklamy.
6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Serwis dostarcza usług, takich jak: usługa dostarczania treści wraz z możliwością umieszczania komentarzy, usługa zamieszczania ogłoszeń oraz usługa zamieszczania reklam.
7. Operator płatności – zewnętrzne centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z zakupem usług za pośrednictwem Serwisu, w postaci zamieszczenia Ogłoszenia i Artykułu sponsorowanego.
8. Regulamin – niniejszy regulamin.

ARTYKUŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy www.naszraciborz.pl oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w ramach Serwisu w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
4. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:
a. komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s,
b. przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
c. działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.

ARTYKUŁIII
ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe:
a. możliwość wykupienia płatnego ogłoszenia,
b. możliwość wykupienia płatnej reklamy,
c. możliwość korzystania z zasobów i informacji Serwisu,
d. możliwość zamieszczania komentarzy.
2. Z usługi zamieszczania ogłoszeń oraz usług zamieszczania reklam mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy.
4. Użytkownik zamieszczający informacje o swoim profilu działalności za pośrednictwem usługi zamieszczania ogłoszeń lub usługi zamieszczania reklam na łamach Serwisu ma obowiązek dokonać tego w języku polskim, z zachowaniem zasad ortografii i stylistyki oraz dobrych obyczajów. Użytkownik ma obowiązek również do określenia prawidłowej kategorii zgodnej z profilem swojej działalności.
5. Korzystanie z zasobów Serwisu jest bezpłatne, z wyjątkiem Usług, które w wyraźny sposób oznaczone zostały jako Usługi płatne.

ARTYKUŁ IV
REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

1. Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Użytkownikowi dostęp do Konta.
2. Użytkownik w trakcie rejestracji zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować.
3. Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu rejestracyjnym.
4. Po dokonaniu rejestracji Usługodawca, na wskazany adres poczty elektronicznej wyśle wiadomość weryfikującą i aktywującą dostęp do Konta.
5. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.

ARTYKUŁ V
USŁUGI PŁATNE I ROZLICZENIA

1. Użytkownik ma możliwość wykupienia Usług płatnych. Dokładny zakres Usług i ich cena oraz regulamin danej Usługi znajduje się na stronie Serwisu w miejscu bezpośrednio prezentującym daną Usługę.
2. Umowa na korzystanie z wybranej Usługi jest umową na czas określony. Termin trwania umowy wskazany jest każdorazowo w ofercie prezentującej Usługę.
3. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Pakiet usług w formie płatności elektronicznej, w sposób wskazany w Serwisie.

ARTYKUŁ VI
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie płatnych Ogłoszeń.
2. W celu zamieszczenia płatnego ogłoszenia w zakładce „Ogłoszenie”, Użytkownik powinien kliknąć z hiperłącze „Dodaj ogłoszenie”, a następnie wypełnić formularz według wskazówek. Kolejno wybrać rodzaj płatności, zaakceptować regulamin Serwisu poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko wyboru tzw. checkbox, dokonać opłaty za zamieszczenie ogłoszenia, zgodnie z wybranym pakietem.
3. Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że dane zawarte w ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
4. W przypadku gdyby dane zawarte w ogłoszeniu nie były zgodnie ze stanem faktycznym, Użytkownik, który zamieścił Ogłoszenie, ma obowiązek edytować Ogłoszenie lub powiadomić o tym Usługodawcę w celu wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym albo usunąć Ogłoszenie w całości.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za treść Ogłoszenia, które zamieścił.
6. Użytkownik ma obowiązek usuwania nieaktualnych Ogłoszeń na bieżąco.
7. Zamieszczając Ogłoszenie, Użytkownik ma obowiązek dokonać tego w języku polskim, z zachowaniem zasad ortografii i stylistyki oraz dobrych obyczajów, a także z poszanowaniem obowiązującego prawa.
8. Usługodawca ma prawo do usunięcia Ogłoszenia naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
9. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Ogłoszenia niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo zwrócić się do Użytkownika o sprostowanie Ogłoszenia, a w przypadku braku reakcji z jego strony do edycji lub usunięcia Ogłoszenia.
10. O kolejności wyświetlania Ogłoszeń decyduje Usługodawca.
11. W celu poszerzenia grona odbiorców, Usługodawca może reklamować i prezentować Ogłoszenia znajdujące się w Serwisie, na innych portalach i stronach internetowych, na co Użytkownik wyraża zgodę, jednocześnie udzielając Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich przysługujących Użytkownikowi do treści i zdjęć zawartych w Ogłoszeniu, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz w zakresie rozpowszechniania utworu.
12. Użytkownik, pragnący zamieścić w Serwisie ogłoszenie płatne zobowiązany jest dokonać stosownej opłaty na zasadach określonych w Regulaminie oraz informacji zamieszczonych w Serwisie.
13. Cena danego Pakietu każdorazowo prezentowana jest w Serwisie i jest wiążącą częścią zawieranej umowy.
14. Opłaty za zamieszczanie Ogłoszeń, mogą być dokonywane za pośrednictwem Operatora płatności.
15. Wszelkie szczegóły i warunki realizowania płatności określone zostały w regulaminie Operatora Płatności.
16. Za termin zrealizowania płatności, uznaje się moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
17. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika, Usługodawca przystąpi niezwłocznie do aktywowania Ogłoszenia.

ARTYKUŁ VII
ZAMIESZCZANIE ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH
1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie płatnych Artykułów Sponsorowanych.
2. W celu zamieszczenia Artykułu sponsorowanego w zakładce „Raciborski Bazar”, Użytkownik powinien kliknąć z hiperłącze „Dodaj artykuł sponsorowany”, a następnie wypełnić formularz zamieszczony na stronie Serwisu, według wskazówek. Kolejno wybrać rodzaj płatności, zaakceptować regulamin Serwisu poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko wyboru tzw. checkbox, dokonać opłaty za zamieszczenie ogłoszenia, zgodnie z wybranym pakietem.
3. Zamieszczając Artykuł sponsorowany w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym.
4. W przypadku gdyby dane zawarte w Artykule sponsorowanym nie były zgodnie ze stanem faktycznym, Użytkownik, który go zamieścił, ma obowiązek edytować Artykuł sponsorowany lub powiadomić o tym Usługodawcę w celu wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym albo usunąć Artykuł sponsorowany w całości.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za treść Artykułu sponsorowanego, który zamieścił.
6. Zamieszczając Artykuł sponsorowany, Użytkownik ma obowiązek dokonać tego w języku polskim, z zachowaniem zasad ortografii i stylistyki oraz dobrych obyczajów, a także z poszanowaniem obowiązującego prawa.
7. Usługodawca ma prawo do usunięcia Artykułu sponsorowanego naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
8. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Artykułu sponsorowanego niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo zwrócić się do Użytkownika o jego sprostowanie, a w przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika do edycji lub usunięcia Artykułu sponsorowanego.
9. O kolejności wyświetlania Artykułów sponsorowanych decyduje Usługodawca.
10. W celu poszerzenia grona odbiorców, Usługodawca może reklamować i prezentować Artykuł sponsorowany znajdujący się w Serwisie, na innych portalach i stronach internetowych, na co Użytkownik wyraża zgodę, jednocześnie udzielając Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich przysługujących Użytkownikowi do treści i zdjęć zawartych w Artykule sponsorowanym, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz w zakresie rozpowszechniania utworu.
11. Użytkownik, pragnący zamieścić w Serwisie Artykuł sponsorowany zobowiązany jest dokonać stosownej opłaty na zasadach określonych w Regulaminie oraz informacji zamieszczonych w Serwisie.
12. Cena danego Pakietu każdorazowo prezentowana jest w Serwisie i jest wiążącą częścią zawieranej umowy.
13. Opłaty za zamieszczanie Artykułów sponsorowanych, mogą być dokonywane za pośrednictwem Operatora płatności.
14. Wszelkie szczegóły i warunki realizowania płatności określone zostały w regulaminie Operatora Płatności.
15. Za termin zrealizowania płatności, uznaje się moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
16. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika, Usługodawca przystąpi niezwłocznie do aktywowania Artykułu sponsorowanego.

ARTYKUŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników.
2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania praw własności intelektualnej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to, aby stworzone i udostępnione przez niego informacje oraz inne czynności nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, bądź dóbr osobistych osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie materiały zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. Niniejszym Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich zdjęć, grafiki, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do materiałów którymi się posługuje. Zabronione jest korzystanie z powyżej wymienionych elementów bez zgody właścicieli.
4. Zabronione jest uzupełnianie zasobów Serwisu treściami nieadekwatnymi do miejsca i celu danego pola tekstowego.
5. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie poufności hasła dostępu do swojego Konta oraz zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem oraz nierozpowszechniania. W przypadku wykrycia nieuprawnionego użycia hasła lub nieuprawnionego korzystania z Konta, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę wysyłając wiadomość e-mail na adres: redakcja@naszraciborz.pl
6. Użytkownik zobowiązany jest, aby opis świadczonych usług czy sprzedawanych produktów nie naruszał dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego a w szczególności:
a. nie zawierał informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd, zwłaszcza w zakresie informacji o specjalizacji, przebiegu dotychczasowej praktyki, osiągnięciach zawodowych, aktualnym zakresie uprawnień,
b. nie przyczyniał się do łamania praw własności intelektualnej.
7. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.

ARTYKUŁ IX 
ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY

1. Użytkownik zamieszczający komentarz w Serwisie powinien to czynić z zachowaniem wszelkich zasad kultury i dobrych obyczajów. Użytkownicy zobowiązani są do redagowania treści zgodnie z ortografią, interpunkcją i zasadami gramatyki.
2. Użytkownik zobowiązana jest aby komentarz nie naruszał zasad współżycia społecznego a w szczególności nie zawierał informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd, nie przyczyniał się do łamania praw własności intelektualnej czy praw osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie komentarze i opinie.
4. Zabronione jest publikowanie treści będących mową nienawiści, obrażających inne osoby czy nawołujące do łamania prawa czy agresji.
5. Usługodawca ma prawo usunąć wpis, jeśli narusza on zasady Regulaminu.

ARTYKUŁ X
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością i bez wad.
2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych lub spowodowanych korzystaniem z Konta niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy. Usługodawca nie odpowiada również za problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Użytkownika wymogów technicznych lub brakiem jego dostępu do Internetu.
3. Usługodawca nie odpowiada za niezawinione skutki spowodowane brakiem zabezpieczenia przez dostępem osób trzecich i/lub ujawnieniem przez Użytkownika loginu lub hasła dostępowego do Konta osobom trzecim.
4. Usługodawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika.
5. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
6. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane przez Użytkownika w serwisie treści i materiały, w szczególności za udostępnianie treści i materiałów innym Użytkownikom.
8. Usługodawca ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
9. Usługodawca ma prawo do edycji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie informacji i materiałów, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
10. Usługodawca nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość wprowadzanych przez Użytkowników danych. Usługodawca udostępnia wyłącznie możliwość wymiany pomiędzy Użytkownikami informacji na temat prowadzonej działalności a w szczególności zamieszczania ogłoszeń oraz reklam.
11. Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu
należy zgłaszać na adres e-mail: redakcja@naszraciborz.pl
12. Usługodawca nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za cenę, jakość, bezpieczeństwo oferowanych przez Użytkowników towarów lub usług.
13. Usługodawca, nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Użytkowników danych. Zatem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie. Usługodawca nie ma też wpływu na ewentualnie podszywanie się pod Użytkowników przez innych Użytkowników. O wszelkich tego rodzaju naruszeniach Użytkownik zobowiązana jest poinformować Usługodawcę, który może zastosować sankcje opisane w pkt. 16.
14. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
15. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
a. oficjalne ostrzeżenie,
b. zawieszenie prawa do korzystania z Serwisu,
c. usunięcie z Serwisu.

ARTYKUŁ XI
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu, tekstów i opisów jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
2. Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu przez czas aktywacji ogłoszenia i w zakresie niezbędnym do wyświetlenia ogłoszenia w Serwisie.
3. Niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie całości lub części Serwisu, interfejsów użytkownika, w tym architektury informacji, koncepcji, wszelkich treści, tekstów, projektów graficznych (design), dzieł plastycznych, fotografii, logotypów, znaków towarowych, dźwięków i muzyki, animacji, zachowań i rozwiązań interfejsowych. Podlegają one ochronie wynikającej z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
5. Niedozwolone jest stosowanie w jakimkolwiek zamiarze i w stosunku do jakiejkolwiek części Serwisu tzw. głębokiego linkowania („deep-linking”), a także korzystania z urządzeń, procedur lub oprogramowania, które mogą zakłócać zwykłe działanie Serwisu.

ARTYKUŁ XII
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi zamieszczenia Ogłoszenia.
2. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Użytkownik powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jednoznaczne i wyraźne oświadczenie i wysyłać je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ XIII 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
2. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do realizacji Usługi. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu powoduje, że dalsze korzystanie z Usługi może okazać się niemożliwe, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

ARTYKUŁ XIV
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: redakcja@naszraciborz.pl
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
b. dokładny opis przedmiotu reklamacji,
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

ARTYKUŁ XV 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl).
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 12.07.2024
12 lipca 202409:40

Nasz Racibórz 12.07.2024

Nasz Racibórz 05.07.2024
5 lipca 202408:55

Nasz Racibórz 05.07.2024

Nasz Racibórz 28.06.2024
27 czerwca 202422:45

Nasz Racibórz 28.06.2024

Nasz Racibórz 21.06.2024
20 czerwca 202420:17

Nasz Racibórz 21.06.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.