Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności2 sierpnia 202211:15

Oferta pracy w Urzędzie Gminy w Nędzy

Oferta pracy w Urzędzie Gminy w Nędzy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Nędza:

Wójt Gminy Nędza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Termin składania dokumentów 9.08.2022r.

Wymagania związane ze stanowiskiem – niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie 

 • Wykształcenie średnie lub wyższe 

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub myślne przestępstwo skarbowe 

 • Nieposzlakowana opinia. 

 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących: ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 t.j.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021. 2351 t.j.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) 

 • Biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Office) i urządzeń biurowych, 

 • Zdolność do kreatywnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi

 • Prawo jazdy kategorii B.

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku. 


Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe preferowane o kierunku inżynieria sanitarna, ochrona środowiska.
 • Umiejętność pracy w zespole

Zakres zadań na stanowisku

 • Przygotowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji budowy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy wraz z przygotowaniem procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań we współpracy z pracownikiem merytorycznym ds. zamówień publicznych,
 • Współpraca z pomiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w tym: przygotowywanie projektów umów dotyczących współfinansowania zadań inwestycyjnych, nadzór nad właściwą realizacją zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym nad właściwym przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej i prawidłowym przebiegiem realizacji budowy urządzeń oraz właściwym rozliczaniu zadań,
 • Rozliczanie dotacji otrzymanych ze źródeł zewnętrznych we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi,
 • Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych o charakterze wodno – kanalizacyjnym,
 • Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK,
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dotyczącej wodociągów i kanalizacji,
 • Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną,
 • Obsługa korespondencji w powyższym zakresie,
 • Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń Wójta.

Informacja o warunkach pracy

 • Praca przy komputerze
 • Praca – stanowisko na I piętrze budynku Urzędu
 • Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nędza

Dodatkowe informacje

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Nędzy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2022 roku wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny,
 • Życiorys –curriculum vitae – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 • Kserokopie świadectw pracy
 • Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniach
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Oświadczenia wg wzorów dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nędzy lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy – Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
  Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 winny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Wójt Gminy Nędza z siedzibą w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.
 5. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Nędzy
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
Sekretariat – I piętro

Autor: Urząd Gminy Nędza,

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Tagi:

Komentarze (0)

Komentarze pod tym artykułem zostały zablokowane.

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności8 sierpnia 202209:17

Plama długa na dziewięć kilometrów. Co było przyczyną?

Plama długa na dziewięć kilometrów. Co było przyczyną? - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Strażacy z Raciborza praktycznie od samego rana w akcji. Już przed godziną 6 rozpoczęli działania związane z neutralizacją sporych rozmiarów plamy, która ciągnęła się na długości ponad dziewięciu kilometrów!

red.
Reklama
Reklama
Aktualności8 sierpnia 202210:21

Raport 998. Wołanie o pomoc z balkonu przy Kossaka

Raport 998. Wołanie o pomoc z balkonu przy Kossaka - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

W okresie od 5 do 8 sierpnia strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP nie mogli narzekać na brak pracy. Odnotowano bowiem dwadzieścia interwencji. Prawie połowę z nich stanowiły działania związane z usuwaniem gniazd owadów. Sprawdź szczegóły interwencji.

red., fot. grupa Racibórz 112
Reklama
Aktualności9 sierpnia 202209:33

Część ulicy Matejki w Raciborzu zmieni nazwę

Część ulicy Matejki w Raciborzu zmieni nazwę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
19
red., fot. arch. PWSZ
Reklama
Reklama
Aktualności8 sierpnia 202212:58

Zmarł związany z Raciborzem wybitny tenor prof. Eugeniusz Sąsiadek

Zmarł związany z Raciborzem wybitny tenor prof. Eugeniusz Sąsiadek - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Prof. Eugeniusz Sąsiadek (na zdj. z lewej), nim związał się ze stolicą Dolnego Śląska mieszkał w Raciborzu, w kamienicy przy Staszica. Wspólnie ze swym przyjacielem i kolegą ze szkolnej ławy, Stanisławem Gałońskim, odwiedził po raz ostatni Racibórz w 2015 roku. Uczestniczyli wówczas w jubileuszu 70-lecia I LO.

red.
Reklama
Sport8 sierpnia 202208:33

Klub Siatkarski Racibórz z nowym trenerem

Klub Siatkarski Racibórz z nowym trenerem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. (greh), fot. FB/Klub Siatkarski Racibórz
Aktualności8 sierpnia 202209:30

Pożar ścierniska w Czechach. Polscy strażacy na ratunek

Pożar ścierniska w Czechach. Polscy strażacy na ratunek - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Region:

Zdarzenie miało miejsce w piątek, 5 sierpnia. Ze zgłoszenia wynikało, że w rejonie Rudyszwałdu doszło do silnego zadymienia.

red., fot. Janusz Tlon
Biznes9 sierpnia 202218:14

Posłowie PO chcą odtajnienia korespondencji Rafako z Tauronem

Posłowie PO chcą odtajnienia korespondencji Rafako z Tauronem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
5
Racibórz:

W związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza, blok o mocy 910 MW został odstawiony - informuje Tauron. Sebastian Gola, dotychczasowy prezes spółki celowej Nowe Jaworzno Grupa, odpowiedzialnej za eksploatację bloku o mocy 910 MW w Jaworznie już nią nie kieruje. Kompetencje przejął prezes Tauron Polska Energia, a PO domaga się ujawnienia korespondencji z Rafako.

red., źródło: komunikat Tauron oraz Śląskiej PO
Reklama
Reklama
Aktualności9 sierpnia 202212:13

Miasto przymierza się do zakupu Systemu Informacji Pasażerskiej

Miasto przymierza się do zakupu Systemu Informacji Pasażerskiej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
8
Racibórz:

Z końcem lipca na przystanku autobusowym przy Batorego zamontowane zostały dwie tablice Systemu Informacji Pasażerskiej, które mają ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej, a docelowo być może zastąpić papierowe rozkłady umieszczone na przystankach.

(greh)
Reklama
Aktualności9 sierpnia 202209:19

Raport 998. Dziewięć arów ścierniska poszło z dymem w Rzuchowie

Raport 998. Dziewięć arów ścierniska poszło z dymem w Rzuchowie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Poniedziałkowa służba dla strażaków z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP obfitowała w zdarzenia. Wśród odnotowanych interwencji wymienić można złamane konary, kolizję na Rybnickiej, pożar w Rzuchowie oraz kilka interwencji związanych z usuwaniem gniazd owadów. Sprawdź szczegóły.

red., fot. FB/Ochotnicza Straż Pożarna Rzuchów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności9 sierpnia 202213:18

Ekipa programu Gamoń w kuchni gościła na raciborskim zamku

Ekipa programu Gamoń w kuchni gościła na raciborskim zamku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Zamek Piastowski w Raciborzu
Aktualności9 sierpnia 202217:35

Problem z multimedialnym muzeum na zamku. Brak ofert w kluczowym przetargu!

Problem z multimedialnym muzeum na zamku. Brak ofert w kluczowym przetargu! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Ani jedna firma nie złożyła oferty na prace budowlane związane z adaptacją słodowni i modernizacją domu książęcego raciborskiego zamku na potrzeby multimedialnego muzeum. Tylko jedna oferta dotyczy przygotowania ekspozycji. Pochodzi od firmy, która wymyśliła takie zagospodarowanie pomieszczeń dawnej siedziby Piastów.

red.
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Aktualności8 sierpnia 202218:38

Teatr absurdu na schodach raciborskiej biblioteki

Teatr absurdu na schodach raciborskiej biblioteki - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Biblioteka Racibórz
Biznes8 sierpnia 202210:15

Ruszył nabór na misję gospodarczą do Egiptu

Ruszył nabór na misję gospodarczą do Egiptu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał partnera
Reklama
Aktualności9 sierpnia 202209:29

Najnowszy repertuar kina Bałtyk

Najnowszy repertuar kina Bałtyk - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. pexels.com/Dmitry Demidov
Aktualności9 sierpnia 202205:20

Będą szukać talentów przy zamkowej studni

Będą szukać talentów przy zamkowej studni - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał nadesłany
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 29.07.2022
29 lipca 202210:47

Nasz Racibórz 29.07.2022

Nasz Racibórz 22.07.2022
29 lipca 202210:46

Nasz Racibórz 22.07.2022

Nasz Racibórz 15.07.2022
14 lipca 202221:04

Nasz Racibórz 15.07.2022

Nasz Racibórz 08.07.2022
14 lipca 202219:50

Nasz Racibórz 08.07.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.