Reklama

Najnowsze wiadomości

Strony Partnerskie22 lipca 202318:16

Nowoczesna sprzedaje budynek letniskowy

Nowoczesna sprzedaje budynek letniskowy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 45 76, 32 415 35 24 ogłasza sprzedaż budynku letniskowego położonego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego ORW Camping Pietrowice, woj. opolskie, powiat głubczycki.

Opis nieruchomości

Przedmiotem zbycia jest budynek letniskowy o powierzchni użytkowej 25,78m2 zlokalizowany na terenie całorocznego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego osrodekpietrowice.pl z rozbudowaną infrastrukturą do rekreacji i wypoczynku w ramach Campingu nr 240 w miejscowości Pietrowice, woj. opolskie, powiat głubczycki. Budynek letniskowy jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” który posadowiony jest na poddzierżawionym gruncie na czas nieoznaczony należący do Gminy Głubczyce. Budynek letniskowy jest obiektem wolnostojącym o kubaturze 72,22 m3 i powierzchni zabudowy 33 m2 zlokalizowanym w odległości ok. 40 metrów od akwenów. Budynek składa się z łazienki z wc, przedpokoju, pokoiku dziecięcego oraz aneksu kuchennego połączonego z pokojem gościnnym z wyjściem na balkon.

Dojazd do budynku letniskowego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego odbywa się nawierzchnią asfaltową, zaś sam Camping nr 240 oznaczony na mapach turystycznych Polski jest bardzo dobrze skomunikowany dzięki położeniu przy drodze krajowej nr 38 łączącej Głubczyce i Kędzierzyn- Koźle z województwem opolskim i aglomeracją gliwicką w kierunku przejścia granicznego Pietrowice Głubczyckie – Krnov znajdującego się w odległości 2 km od budynku letniskowego. Budynek został przez Spółdzielnię zmodernizowany w 1996 roku i znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i sanitarną.

Zgodnie z Uchwałą nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce budynek letniskowy położony jest na terenach UT – tereny zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza prawa własności budynku letniskowego wynosi 88.652,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w gotówce w złotych polskich w kwocie 8.865,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćset pięć złotych 00/100), na rachunek bankowy Spółdzielni, nr konta 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001. Uznanie rachunku bankowego Spółdzielni o kwotę wadium musi nastąpić najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki, zalicza się na poczet ceny nabycia budynku letniskowego. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą: odwołania lub unieważnienia postępowania, wycofania uczestnika postępowania przed otwarciem ofert, zakończenia postępowania. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy oferenta. Uczestnik, który wygra postępowanie, zobowiązany będzie do wniesienia całej kwoty nabycia prawa własności budynku letniskowego pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Uznanie rachunku Spółdzielni o kwotę sprzedaży musi nastąpić najpóźniej przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu

Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacyjno-Prawny (kadry) Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” pod nr tel. 32 415 45 76 wew. 328 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo do jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tytułu odwołania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania, uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży z osobą(ami) podpisaną(ymi) na formularzu ofertowym nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie określającym zasady zbycia nieruchomości w Spółdzielni z którego treścią można zapoznać się pod adresem: https://www.nowoczesna.com/ogloszenia/

Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Pisemną ofertę zawierającą zaoferowaną cenę nabycia należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „oferta nabycia budynku letniskowego – nie otwierać” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud. A, II piętro, pok. nr 34 w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00. Formularz ofertowy dołączony został do ogłoszenia. Złożenie dwóch lub więcej ofert, przez tego samego uczestnika skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Oferta złożona niezgodnie z wymaganiami, nieodpowiadająca warunkom, po wyznaczonym terminie, nieczytelna, budząca wątpliwości co do treści, bez zaoferowanej ceny, nie stanowiąca przedmiotu postępowania, nieopatrzona podpisem, podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium oraz dokument, że osoba(y), która(e) podpisała(y) ofertę w imieniu uczestnika postępowania jest (są) umocowana(e) do jego reprezentacji.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Organizacyjno-Prawnym – Kadry Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud A II p., pok. nr 35 w dniu 1 września 2023 r. o godz. 7.30.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Uczestnik, który wygrał postępowanie, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy: odmówi podpisania umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w ofercie i ogłoszeniu o sprzedaży, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie wpłaci w ciągu 30 dni, od pisemnego powiadomienia o wygraniu postępowania, na rzecz Spółdzielni kwoty nabycia budynku letniskowego, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uczestnik, który wygra postępowanie, ponosi także wszelkie koszty związane z przygotowaniem budynku letniskowego do sprzedaży i sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

Autor: materiał partnera, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności1 października 202309:57

Marsz Miliona Serc. Raciborska ekipa w stolicy

Marsz Miliona Serc. Raciborska ekipa w stolicy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
106
fot. PO Racibórz
Reklama
Aktualności2 października 202320:51

Przywitanie żubrów w Raciborzu-Brzeziu [ZAPROSZENIE]

Przywitanie żubrów w Raciborzu-Brzeziu [ZAPROSZENIE] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
ogłoszenie płatne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sport1 października 202318:26

Sportowe podsumowanie weekendu

Sportowe podsumowanie weekendu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Emocji na boiskach w trakcie weekendu nie brakowało. Postarali się o nie przede wszystkim piłkarze od III ligi do C klasy Podokręgu Racibórz. Sezon 2023/2024 zainaugurowano w Zoo-Mar JP Telebin RLPS. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.

(greh)
Reklama
Aktualności2 października 202321:16

CONROP Bolatice. Przyjdź szyć z nami! [PRACA]

CONROP Bolatice. Przyjdź szyć z nami! [PRACA] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
ogłoszenie płatne
Aktualności1 października 202321:13

Krowiarki: słoneczne dźwięki w starym pałacu [FOTO i WIDEO]

Krowiarki: słoneczne dźwięki w starym pałacu [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Pietrowice Wielkie:

Jazzowo-swingowy koncert The Sunny Side odbył się dziś, 1.10., w pałacu w Krowiarkach. To kolejne muzyczne wydarzenie na 800. urodziny miejscowości.

red.
Aktualności3 października 202310:54

PK sp. z o.o. Ogłoszenie oferty pracy

PK sp. z o.o. Ogłoszenie oferty pracy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
ogłoszenie płatne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sport1 października 202310:07

Zabełkowski klub obchodzi 115. urodziny

Zabełkowski klub obchodzi 115. urodziny - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. UG Krzyżanowice
Aktualności2 października 202320:28

Lokalne Ekopraktyki. Rudnickie Jabłonki z nagrodą

Lokalne Ekopraktyki. Rudnickie Jabłonki z nagrodą - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Reklama
Aktualności1 października 202322:18

Tych lat nie odda nikt. Rewia przebojów w RCK [FOTO i WIDEO]

Tych lat nie odda nikt. Rewia przebojów w RCK [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

To było spotkanie z klasyką polskiej piosenki, wypełnione czułością dźwięków, nieprzemijającym urokiem i szczerymi emocjami, z których zrodziły się najwspanialsze kompozycje lat 60 i 70. Gwiazdą był Jacek Wójcicki.

Jan Ptak
Reklama
Reklama
Sport2 października 202309:24

BMW Berlin Marathon. Raciborzanin wspomina swój udział

BMW Berlin Marathon. Raciborzanin wspomina swój udział - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Reklama
Aktualności2 października 202316:46

Artur Barciś spotka się z fanami w bibliotece

Artur Barciś spotka się z fanami w bibliotece - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Biblioteka Racibórz
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Sport2 października 202311:37

Turniejowy wrzesień koszykarek Minibasketball Racibórz

Turniejowy wrzesień koszykarek Minibasketball Racibórz - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. (greh), fot. KS Minibasketball Racibórz
Aktualności2 października 202308:17

Chór Canticum Novum zaśpiewa w starym opactwie

Chór Canticum Novum zaśpiewa w starym opactwie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 22.09.2023
22 września 202308:23

Nasz Racibórz 22.09.2023

Nasz Racibórz 15.09.2023
15 września 202311:22

Nasz Racibórz 15.09.2023

Nasz Racibórz 08.09.2023
7 września 202320:25

Nasz Racibórz 08.09.2023

Nasz Racibórz 01.09.2023
31 sierpnia 202323:10

Nasz Racibórz 01.09.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.