Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności6 kwietnia 202208:47

Konkurs Korzenie i skrzydła - doktorat Marceli Szymańskiej z Krzanowic zdobył I miejsce

Konkurs Korzenie i skrzydła - doktorat Marceli Szymańskiej z Krzanowic zdobył I miejsce - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Krzanowice:

Uroczystość odbyła się wczoraj, 5 kwietnia, w Warszawie, a nagrody wręczał Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs pt. „Korzenie i skrzydła” na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce ogłosił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Skierowany był do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych. - Za jego pośrednictwem chcieliśmy upowszechnić wyniki oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wesprzeć młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcić ich do kontynuacji badań w tym zakresie - przekonują w NIKiDW.

Otrzymano 23 zgłoszenia na prace magisterskie i 13 zgłoszeń na prace doktorskie. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich i dotykała między innymi problemów z zakresu architektury, sztuki, muzykologii, socjologii i geografii. Komisja konkursowa oceniła je zgodnie z założeniami.

Dr Marcela Szymańska, na co dzień nauczyciel w Szkole Podstawowej w Krzanowicach, jest laureatką I miejsca w kategorii prace doktorskie. Pod kierunkiem prof. Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Doroty Świtały-Trybek, napisała dysertację doktorską Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice).

Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Radio.

Relacja z wczorajszego wydarzenia

O pracy doktorskiej Marceli Szymańskiej
Pani Marcela Szymańska, na co dzień nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Krzanowicach (przedtem w Gimnazjum w Krzanowicach) od wielu lat pasjonuje się dziedzictwem kulturowym pogranicza śląsko-morawskiego, a przede wszystkim gminy Krzanowice, w której się wychowała i w której pracuje. Mieszkańcy wiedzą o Jej zainteresowaniach, bo jest uczestnikiem wielu wydarzeń i uroczystości środowiskowych i to nie tylko jako ich obserwator, badacz, ale niejednokrotnie aktywny uczestnik i animator. Wiele osób kojarzy Ją np. z Międzynarodowym Konkursem Gwary Morawskiej Morawske rzadzyni selske hospodyni organizowanym w Gimnazjum w Krzanowicach. Przez dziesięć edycji była bowiem jego współorganizatorką. Dzięki Jej zaangażowaniu do krzanowickiej szkoły przyjeżdżały grupy młodzieży nie tylko powiatu raciborskiego, ale także z Czech (m.in. z Chuchelnej, Hati, Biełej, Silherzowic, Sudic, Piszcza), prezentując na scenie archaiczne słownictwo i zachowania mieszkańców pogranicza związane z życiem codziennym, rokiem obrzędowym czy świętami rodzinnymi. Wówczas Pani Szymańska założyła dobrze znany w lokalnym środowisku zespół teatralny „Morawiacy”, skupiający młodzież z gminy Krzanowice, a promujący - na okolicznych scenach - spuściznę kulturową swoich przodków.

Marcela Szymańska wielokrotnie też dała się poznać mieszkańcom gminy jako specjalistka - badaczka regionu, wygłaszając referaty na konferencjach popularnonaukowych w Krzanowicach, Borucinie, Sułkowie czy Raciborzu. Ale Jej aktywność naukowa szybko wybiegać poczęła poza rodzime środowisko. Wiele ośrodków naukowych w kraju zapraszało Ją na ogólnopolskie konferencje naukowe (w Opolu, Lublinie, Pokrzywnej, Warszawie, Bukownie). Wystąpiła także w czeskim Krawarzu i Ołomuńcu. Każdy Jej referat był dobrze przyjęty przez szacowne grono naukowców, a dowodem na to są liczne, pozytywne recenzje stanowiące warunek dopuszczenia prac do druku. Pani Szymańska ma na swym koncie około 20 opublikowanych studiów i materiałów. Jest też autorką książki pt. Gwara Krzanowic w powiecie raciborskim (Racibórz-Krzanowice 2009) oraz współredaktorką monografii o krzanowickiej szkole Gimnazjum XXI wieku (red. K. Lach, M. Szymańska, Krzanowice 2019 r.).

Należy do Polskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Stowarzyszenia Turystki Kulinarnej oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Jednym słowem jest już cenioną i znaną w środowisku naukowym badaczką szeroko rozumianej kultury ludowej śląsko-morawskiego pogranicza. Dlatego cieszymy się, że cały Jej dorobek został uznany i decyzją Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 lutego 2021 r. (Uchwała nr 21/2021) nadano Marceli Szymańskiej stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie – nauki o kulturze i religii. Przedtem jednak M. Szymańska ukończyła pięcioletnie studia doktoranckie. Przez 3 lata (2017-20120) zajmowała pierwsze miejsce na liście rankingowej doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W tym czasie pod kierunkiem prof. UO dr hab. Doroty Świtały-Trybek napisała dysertację doktorską Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice).

Praca ta liczy ponad 450 stron i podzielona została na pięć rozdziałów: Obszar i metodologia badań, Zakorzenienie w tradycji, Praktyki wierzeniowe w procesie przemian, Dziedzictwo religijne, Pamięć smaków. Każdy z nich rozpoczyna się od rozważań teoretycznych, w których Autorka zwraca m. in. uwagę na system pojęciowy i stanowiska specjalistów dotyczące omawianej problematyki. Świadczy to o sprawności badawczej i erudycji Autorki dobrze orientującej się w bogatej literaturze przedmiotu – podkreśla Jej Promotorka. Dysertację uzupełnia bogata bibliografia, słownik wyrazów i wyrażeń gwarowych oraz materiał ilustracyjny składający się z 85 trafnie dobranych fotografii, a także streszczenie polskie i angielskie.

Autorka w pierwszym rozdziale charakteryzuje obszar badań i zastosowane techniki badawcze, dopełnia je rozważaniami o gwarze laskiej, przedstawia stan badań nad dziedzictwem kulturowym naszego pogranicza. Interesujący trzon pracy stanowi rozdział drugi poświęcony problematyce kultury agrarnej, która po raz pierwszy doczekała się tak pogłębionego oglądu badawczego. Trzeci rozdział – jak podkreśla Autorka – przedstawia spectrum tradycyjnych praktyk wierzeniowych – zakorzenionych w świadomości mieszkańców – związanych w szczególności ze zwierzętami gospodarskimi i uprawą roli. Nie zabrakło w tym miejscu także tematyki zachowań magicznych wbrew pozorom wciąż jeszcze żywotnych. Przedmiotem analizy w rozdziale czwartym są pojęcia religii, religijności, pobożności ludowej i praktyk religijnych. Spośród nich oglądowi poddano m. in. takie zjawiska kulturowe jak: kult wybranych świętych patronów, obchody św. Marcina czy formy pobożności maryjnej. Tematem ostatniego rozdziału są zagadnienia odnoszące się do tradycji kulinarnych gminy Krzanowice.

Jednym słowem M. Szymańska zgromadziła w swej pracy bogaty i bardzo cenny materiał terenowy. Zarejestrowała również takie zjawiska kulturowe, które żyją już tylko w pamięci najstarszych mieszkańców i mogłyby w przyszłości zostać zupełnie zapomniane. Dlatego – jak podkreśla jedna z recenzentek – prof. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Katarzyna Smyk – Gmina Krzanowice może być dumna z tego, w jakim świetle przedstawiła M. Szymańska jej dawnych i obecnych mieszkańców. Można powiedzieć, że wystawiła nie lada pomnik swojej rodzimej społeczności. Wysoko oceniła także całą dysertację, uznając ją za poważną, wartościową pracę naukową, która przede wszystkim pogłębia dotychczasowy stan badań. Zaś samą Autorkę widzi jako nową, kompetentną interpretatorkę, włączając Ją do grona polskich kulturoznawców-folklorystów. Druga recenzentka, którą jest prof. Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Anna Weronika Brzezińska również z uznaniem opisała rozprawę doktorską: to obszerne dzieło, które w sposób wyczerpujący opisuje skomplikowane, ale i fascynujące losy mieszkańców obszaru pogranicza (…). Dysertacja jest niezwykle ciekawa i wartościowa pod względem naukowym (…). Jej niezaprzeczalnym walorem jest też jej interdyscyplinarny charakter odwołujący się do tradycji badań językoznawczych, etnograficznych i socjologicznych (…). Recenzentka ta zwraca uwagę także na jakość etnograficznych badań terenowych oraz ich walor dokumentacyjny. Z uznaniem stwierdza, że praca stanowi ważny wkład w rozwój dyscypliny „nauki o kulturze i religii”, znacząco poszerzając kategorię badawczą, jaką jest niematerialne dziedzictwo kulturowe oraz przyczynia się do rozwoju studiów nad zagadnieniem pogranicza kulturowego”.

Napisanie tak zajmującej dysertacji oraz uzyskanie tak dobrych recenzji i tytułu naukowego doktora stanowią niecodzienny asumpt do złożenia szczerych i najpiękniejszych gratulacji Pani Szymańskiej. A wraz z gratulacjami niech popłyną życzenia dalszych sukcesów naukowych, przygód badawczych, twórczych pomysłów i eksploracji terenowych.

W imieniu Grona Nauczycielskiego SP w Krzanowicach dr Kornelia Lach

Autor: opr. w, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności25 maja 202220:10

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy

Finał szarży golfem na nowej obwodnicy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
fot. Grupa 112 Racibórz, Czytelnik
Reklama
Aktualności26 maja 202212:02

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
8
Racibórz:

O 15.30 z rynku na lewobrzeżne bulwary przejdzie korowód bębniarzy. Po zmierzchu laserowe show nad Odrą.

red.
Reklama
Reklama
Sport25 maja 202220:49

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO]

Klasa okręgowa. Święta wojna dla Tworkowa [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Krzyżanowice:

Nie od dziś wiadomo, że kluby z Krzyżanowic i Tworkowa nie darzą się przesadną sympatią. Dodatkowo, w ostatnim czasie pewne tarcia jeszcze bardziej się nasiliły. Środowe derby gminy Krzyżanowice, które rozegrano na boisku przy Dworcowej miały okazję pokazać, kto tak naprawdę wiedzie prym w gminie.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Aktualności26 maja 202212:14

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
24
Racibórz:

Chcąc rozstrzygnąć przetarg PKP będzie musiała zwiększyć budżet planowanej inwestycji, szacowanej na 24,74 mln zł brutto. Najtańsza oferta opiewa na ponad 30 mln zł. - Podjąłem działania, by zarząd PKP zwiększył budżet inwestycji - zapewnia wiceminister Michał Woś.

(waw)
Aktualności25 maja 202210:01

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse

Zoo w Oborze do przebudowy, na drezyny małe szanse - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
10
Racibórz:

Na forum komisji oświaty przedstawiono potrzeby i działania w roku 2022 w raciborskim Arboretum. Przedstawienia dokonała Elżbieta Skrzymowska, dyrektor jednostki z Obory. Po prezentacji doszło do dyskusji.

(greh)
Aktualności26 maja 202210:44

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

25 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 31. rocznicę powstania Straży Granicznej.

ŚOSG Racibórz
Reklama
Reklama
Aktualności25 maja 202212:10

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot

Remont Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Wykonawcy żądają większych kwot - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
22
Racibórz:

Inflacja i wzrost cen materiałów budowlanych sprawiły, że wykonawcy przebudowy trzech dróg w Raciborzu żądają większych kwot wynagrodzenia, łącznie 250 tys. zł.

red., fot. z ul. Bema Rafał Ćwirta
Aktualności27 maja 202208:25

Unibep SA otworzył biuro w Raciborzu

Unibep SA otworzył biuro w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Unibep S.A. - jeden z największych generalnych wykonawców w kraju - świętowała wczoraj oficjalne otwarcie biura w Raciborzu. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu prezesów firm, które już dziś współpracują z Unibep S.A. Była to dobra okazja do szerszego przedstawienia oferty spółki oraz do wymiany doświadczeń związanych z budownictwem energetyczno-przemysłowym. 


 

 

Unibep SA
Reklama
Aktualności27 maja 202213:20

Cisi aniołowe drugiego człowieka. Dzień Strażaka na Zamku Piastowskim [FOTO i WIDEO]

Cisi aniołowe drugiego człowieka. Dzień Strażaka na Zamku Piastowskim [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

O godzinie 10.00 w zamkowej kaplicy św. Tomasza Becketa została odprawiona została Msza Święta w intencji pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, ich rodzin oraz emerytów. Po Mszy św., na zamkowym dziedzińcu odbył się uroczysty apel.

red., fot. (greh), Katarzyna Kubik, wideo: (greh)
Aktualności26 maja 202209:32

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO]

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W trakcie minionej służby strażacy odnotowali pięć interwencji. Dwie z nich związane były ze środowymi opadami deszczu. Doszło także do pożaru piwnicy w Markowicach, w wyniku którego straty oszacowano na 15 tys. złotych. Sprawdź szczegóły.

red., fot. Samuel Markiewka
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności26 maja 202209:15

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na wydarzenie, 27 maja, zaprasza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. Patronem medialnym jest naszraciborz.pl. W naszej galerii zdjęcia z edycji 2020.

materiał partnera
Reklama
Reklama
Aktualności27 maja 202212:08

Nowoczesna wyznaczyła nowe terminy walnego zgromadzenia członków

Nowoczesna wyznaczyła nowe terminy walnego zgromadzenia członków - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
11
Racibórz:

Formalne zniesienie epidemii otworzyło drogę do walnego zgromadzenia członków.

red.
Biznes25 maja 202209:45

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku

Rafako pochwaliło się sporym wzrostem zysku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
2
Racibórz:

Największa raciborska spółka zanotowała w pierwszym kwartale skonsolidowany zysk netto w wysokości 28,7 mln zł wobec straty 4,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r.

red.
Reklama
Aktualności27 maja 202205:16

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. arch. portalu
Aktualności26 maja 202209:39

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC]

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

W czerwcowym kalendarzu doroczne imprezy - Pływadło, Dni Raciborza oraz Festiwal Średniowieczny, ale nie tylko. Sprawdźcie co jeszcze się wydarzy

red.
Reklama
Reklama
Aktualności27 maja 202208:00

Grupa przestępcza oszukała bank na 2,5 mln zł

Grupa przestępcza oszukała bank na 2,5 mln zł - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na trop przestępczej działalności w 2015 roku wpadli policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach. Sprawa dotyczy naszego regionu. Trafiła na wokandę rybnickiego Sądu Okręgowego.

KWP Katowice
Aktualności26 maja 202220:18

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach!

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Przewodniczący Rady Miasta Marian Czerner ma nadzieję, że od przyszłej sesji w swoim sprawozdaniu prezydent Dariusz Polowy będzie mówił o swoich pracach, a nie imprezach i eventach, na które był zaproszony.

(waw)
Reklama
Kultura i edukacja26 maja 202218:54

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO]

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na deskach sceny Raciborskiego Centrum Kultury, przy pełnej sali, odbył się koncert "Kasprowicz z serca". Wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu.

fot. Katarzyna Kubik
Strony Partnerskie25 maja 202218:35

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy

Młoda architektura Raciborza - PWSZ pokazała prace studentów i wręczyła dyplomy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Spotkanie władz uczelni, kadry, studentów i absolwentów zorganizowano dziś w ogródku Browaru Rynek. Można tu obejrzeć prace poświęcone naszemu miastu.

red., fot. Jan Ptak
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Kultura i edukacja25 maja 202218:02

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto...

Wielkie świętowanie w Ekonomiku - powodów aż nadto... - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

24 maja - po długiej i smutnej pandemicznej przerwie - w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu odbyły się uroczyste obchody święta patronki szkoły Księżnej Eufemii Raciborskiej.

materiał nadesłany/ZSE
Reklama
Aktualności26 maja 202212:45

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

Pod koniec września do remizy OSP Racibórz Miedonia przyjedzie nowy średni wóz bojowy. Będzie to Mercedes Atego. Zastąpi ciężkiego jelcza, którego ochotnicy z tej dzielnicy przejęli od OSP Brzezie.

red., fot. bonex.pl
Biznes25 maja 202215:14

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska

Tokai COBEX stawia na ochronę środowiska - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
9
Racibórz:

- Instalacja ochrony środowiska na grafityzacji w Raciborzu opiera się na skutecznym trzystopniowym etapie oczyszczania gazów - zapewnia spółka.

materiał prasowy spółki
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.