Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności23 lutego 202222:51

Stale do budowy kotłów fluidalnych dla parametrów nadkrytycznych - charakterystyka i przykłady zastosowań

Stale do budowy kotłów fluidalnych dla parametrów nadkrytycznych - charakterystyka i przykłady zastosowań - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Polska:

Cały świat coraz więcej uwagi skupia na ratowaniu i ochronie środowiska, ponieważ powszechnie wiadomo, że tlenki azotu są bardzo groźnymi substancjami skażającymi atmosferę. Reakcje fotochemiczne z udziałem tlenków azotu, są odpowiedzialne za powstanie smogu, zjawiska dezorganizującego normalną działalność człowieka i bardzo niebezpiecznego dla wszystkich żywych organizmów.

To właśnie z powyższych powodów, w ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost sprawności elektrowni. Sprawność tę można zaobserwować poprzez widoczny wzrost stosunku energii elektrycznej wprowadzonej do sieci wysokiego napięcia, do ilości tzw. energii cieplnej, dostarczonej poprzez paliwo do kotła. Osiągane są wtedy korzyści ekonomiczne, które wynikają ze znacznego obniżenia zużycia paliw, jak również korzyści środowiskowe, czyli zmniejszenie emisji związków siarki, azotu i węgla do atmosfery. Następuje też obniżenie wysokości kosztów związanych w wytworzeniem energii. Obydwie korzyści są widoczne, jednak nie od razu, ponieważ jak nie trudno się domyślić, budowy takich obiektów (w zakresie materiałów i technologii) są bardzo kosztowne.

O tempie rozwoju przemysłu energetycznego decyduje zastosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie materiałów użytych do produkcji elementów kotła i innych instalacji. Można śmiało stwierdzić, że obiekty energetyczne osiągają coraz to większą sprawność, obecnie wynosi ona ponad 45%. Dlaczego jest możliwe podnoszenie tej sprawności? Jest to możliwe przede wszystkim dzięki projektowaniu i wprowadzaniu instalacji o coraz wyższych parametrach pracy, a co za tym idzie użyciu gatunków stali o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Od doboru odpowiedniej gatunkowo stali, zależy bowiem poziom niezawodności eksploatowanego urządzenia.

Najważniejsze i najbardziej kapitałochłonne inwestycje elektrowni o parametrach nadkrytycznych to urządzenia kotłowe, turbina i instalacje wysokociśnieniowe i wysokotemperaturowe. To właśnie podwyższenie podstawowych parametrów opisujących pracę kotła (wydajność, ciśnienie i temperatura pary) jest wyznacznikiem wzrostu sprawności elektrowni. Poniżej przedstawiamy wygląd i opis przykładowego kotła fluidalnego.

kociol

rys. Kocioł fluidalny z naturalną cyrkulacją (parowy), źródło: www.rafako.com.pl

 


 kociol3

 rys. Budowa kotłów fluidalnych

Do wykonania kotłów fluidalnych już na etapie projektowania konieczne jest uwzględnienie materiałów charakteryzujących się wytrzymałością i granicą plastyczności w wysokich temperaturach, oraz wytrzymałością na pełzanie i zmęczenie cieplne. Wytrzymałość stali na pełzanie sprawdzana jest poprzez przeprowadzenie odpowiednich prób i badań. Wynik tych badań wykazuje poziom podatności na długofalowe zmiany kształtu i właściwości danego elementu ze stali w stanach podwyższonej temperatury.

Stale, które posiadają parametry mechaniczne w środowisku pracy w wysokich temperaturach i w wysokim ciśnieniu, można znaleźć w energetyce, w urządzeniach takich jak:

 • Armatura kotła
 • Kolektory wysokociśnieniowe
 • Rurociągi wysokociśnieniowe
 • Rury kotłowe przegrzewaczy
 • Turbiny parowe
 • Walczaki kotłów parowych

oraz inne elementy instalacji kotłowych

kociol2

rys. Walczak kotła parowego, źródło: www.rafako.com.pl

Na rynku można znaleźć bardzo dużo materiałów stalowych z przeznaczeniem do pracy o podwyższonych parametrach temperaturowych i ciśnieniowych. Do właściwego wyboru konieczna jest dokładna analiza stali z uwzględnieniem konkretnego projektu. Nie mówimy tu tylko o parametrach mechanicznych, które są określone przez producenta stali, ale o tym, że należy zwrócić uwagę na zagadnienia związane z montażem urządzeń. Trzeba ocenić taki czynnik, jak spawalność stali, czy właściwości fizyczne złącza, co pozwoli na przenoszenie obciążenia określonego w danym projekcie. Trzeba sobie zdawać sprawę, że im mniej jest warunków koniecznych do spełnienia podczas określania technologii spawania (obróbka cieplna przed i po spawaniu, sposób przygotowania elementów spawanych, same parametry procesu spawalniczego), tym wyższa jest przydatność danej stali do spawania. Jeżeli nie zostaną dotrzymane wyżej wymienione warunki spawalnicze, trzeba się liczyć z konsekwencjami w postaci pęknięć, nieprawidłowej twardości złącza oraz SWC (strefy wpływu ciepła), pustek, porów bądź powstawanie uszkodzeń w późniejszym etapie samej eksploatacji urządzenia. Reasumując, każde niezgodności i nieprawidłowości na etapie procesu budowy instalacji kotłowych mogą mieć bardzo poważne konsekwencje w etapie eksploatacji.

Stale do budowy kotłów fluidalnych dla parametrów nadkrytycznych muszą spełniać normy branżowe, które określają zawartość pierwiastków stopowych w stali. Głównymi składnikami stali są żelazo i węgiel, natomiast do stali z przeznaczeniem do pracy w podwyższonych temperaturach dodaje się chrom, molibden, nikiel i mangan (pierwiastki pozytywnie wpływające na właściwości stali). Niepożądane są pierwiastki takie jak siarka i fosfor, które osłabiają właściwości wytrzymałościowe i nazywane są pospolicie zanieczyszczeniami materiałów stalowych. Zamiana zawartości któregokolwiek z pierwiastków, lub występowanie wysokiej zawartości zanieczyszczeń powoduje konsekwencje mechaniczne, metalurgiczne lub technologiczne, szczególnie w zakresie procesu spawania i eksploatacji całego urządzenia.

Czynnikiem określającym właściwości mechaniczne stali podczas eksploatacji jest tzw. mikrostruktura. Spośród struktur wyróżnia się:

 • Austenit
 • Bainit
 • Ferryt
 • Ledeburyt
 • Martenzyt
 • Perlit

Powstają one w wyniku przemian strukturalnych stali i różnią się od siebie tempem przemian, temperaturą i składem chemicznym stali. Do pracy w warunkach wysokiej temperatury i ciśnieniu używane są stale oparte na strukturach martenzytycznych, czyli o dużej twardości i wytrzymałości na pełzanie.

Kotły, wymienniki ciepła, przegrzewacze i reaktory wykonane są ze stali z mikrododatkami stopowymi, ponieważ elementy te powinny być wykonane z materiałów o większej grubości i o większej wytrzymałości i udarności. Dzięki podwyższonym właściwościom mechanicznym stali stopowych możliwe jest zmniejszenie grubości ścianek poszczególnych elementów i tym samym ograniczenie kosztów produkcji i instalacji ciężkiego sprzętu do określonych procesów produkcyjnych i montażowych. Należy jednak pamiętać, że przy łączeniu stali zawierających pierwiastki podwyższające właściwości mechaniczne ( chrom, molibden, wanad, wolfram) wymagane jest zastosowanie ściśle dopasowanych materiałów spawalniczych. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia w spoinach parametrów chemicznych i mechanicznych najbardziej zbliżonych do parametrów łączonych elementów.

Chrom, który jest podstawowym składnikiem stali martenzytycznych, spełnia też kluczowe funkcje i działania. Polepsza on żaroodporność i odporność na korozję, jak również podwyższa parametry stali takie jak: wytrzymałość, hartowność, twardość i ciągliwość. Dzięki temu stal jest odporna na ścieranie i zużycie, co jest szalenie ważne przy instalacjach kotłowych. W tego typu stalach ważna jest też zawartość molibdenu, który również zwiększa wytrzymałość, głównie na pełzanie i podwyższa odporność na kruche pękanie. Dodatkowo zwiększa odporność na korozję i zwiększa hartowność. Wybierając stal martenzytyczną nie należy zapomnieć o zawartości w niej również pierwiastków takich jak wanad czy wolfram, które również poprawiają wytrzymałość stali.

Jak już wcześniej zostało zaznaczone, materiały spawalnicze czyli spoiny (w postaci drutu spawalniczego lub elektrod) koniecznie muszą spełniać te same wymagania co materiały łączone. Mało tego, częstokroć wymagania te są jeszcze dodatkowo zaostrzane ze względu na zwiększenie ilości dodatkowych stopów. Z tego powodu technologie spawania konkretnych materiałów są opracowane z uwzględnieniem dokładnego sprawdzenia i skontrolowania parametrów spawania jak też obróbki cieplnej. Stal chromowo-molibdenowa, jej właściwości mechaniczne ulegają modyfikacji również dzięki wprowadzeniu kolejnych dodatków stopowych, takich jak wanad, nikiel, tytan czy niob. Powstają w ten sposób gatunki stali, które cieszą się powodzeniem w energetyce.

We wcześniejszym fragmencie tego artykułu wskazywaliśmy na właściwość stali jakim jest wytrzymałość na pełzanie. Czym zatem ono jest? Stale wytrzymałe na pełzanie wytrzymują określone naprężenia w założonej temperaturze pracy i nie przekraczają wydłużenia w założonym czasie. Oznacza to, że element wykonany ze stali chromowo-molibdenowej powinien zachować swoje parametry wytrzymałościowe i geometryczne w okresie, na jaki został zaprojektowany w środowisku z wysoką temperaturą i ciśnieniem. Taka wytrzymałość uzyskiwana jest w procesie tworzenia się stabilnej mikrostruktury zapewniającej zachowanie swoich właściwości w określonej temperaturze i ciśnieniu pracy.

Poniżej zostaną opisane gatunki stali wykorzystywane do budowy kotłów i innych instalacji w energetyce, takie jak:

 • Stal P91 (X10CrMoVNb9-1)
 • Stal P92 (X10CrWMoVNb9-2)
 • Stal T/P24 (7CrMoVTiB10)

Powszechnie znaną i wykorzystywaną w przemyśle energetycznym jest stal P91. Jest ona stosowana przy wytwarzaniu m.in. przegrzewaczy, rurociągów wysokociśnieniowych i innych urządzeń o temperaturze pracy do 650°C. Podczas doboru stali, dla określonych wymogów projektowych, brane są pod uwagę następujące cechy tej stali:

 • Wysoka wytrzymałość na pełzanie
 • Duża wytrzymałość na zmęczenie cieplne
 • Dobra odporność na korozję i odporność na pękanie
 • Dobra spawalność przy ścisłym zachowaniu warunków technologicznych spawania

Stale tego typu, czyli stale martenzytyczne, oprócz żelaza i chromu, zawierają również dodatki stopowe wanadu, molibdenu, niobu i niklu. Mają one również zawartość krzemu i manganu, ale jest ona niewielka. Ilość węgla w tych stalach jest zmienna (w zależności od rodzaju stopu) i ma on właściwości, które podwyższają wytrzymałość i twardość stali ale również ilość węgla w stali, obniża jej ciągliwość, udarność i spawalność stali. Dlatego też w stalach, które mają być wykorzystywane w kotłach fluidalnych w parametrach nadkrytycznych, zawartość węgla jest ograniczana, a do takich stali wprowadzane są dodatki stopowe.

Podobne właściwości do stali P91 ma stal P92. Do pracy w podwyższonej temperaturze wymaga podgrzewania wstępnego przed spawaniem i utrzymania wymaganej przez zastosowaną technologię temperatury międzyściegowej. Obie stale po wykonaniu złącza, trzeba poddać obróbce cieplnej. Złącza spawane tych stali martenzytycznych wykonywane są za pomocą metody: TIG (Tungsten Inert GAS), elektrodą otuloną lub czasami metodą MAG (Metal Active Gas). Metoda spawania elektrodą otuloną jest dość pracochłonna i problemowa, ponieważ przy jej zastosowaniu powstają szkodliwe dymy i gazy, jak również powstaje żużel, który jest trudny do usunięcia. W przypadku metod TIG i MAG nie występują tego rodzaju negatywne skutki. Reasumując stale martenzytyczne powinny być spawane z zachowaniem najwyższych standardów nadzoru i kontroli parametrów procesu łączenia (spajania).

W ostatnich latach wiodące na rynku polskim i europejskim firmy energetyczne użyły do produkcji kotłów nadkrytycznych stali T/P24. Jest to stal o wyższej wytrzymałości na pełzanie, niż dotychczas stosowane stale. Ta stal bainityczna zawiera mniejsze ilości węgla niż pozostałe stosowane powszechnie stale , co znacząco wpływa na jej spawalność. Kiedy zaczęto wykorzystywać do produkcji stal T/P24, zakładano, że obróbka cieplna w zakresie spawania tej stali nie jest wymagana, a co za tym idzie sądzono, że dzięki temu jest to materiał atrakcyjny pod względem ekonomicznym. W praktyce jednak, okazało się inaczej, tzn. po zakończeniu spawania, w trakcie czynności logistycznych i montażowych ścian kotłów zaczęły się pojawiać prostopadłe do osi spoiny pęknięcia. Badania pęknięć wykazały, że powodem ich powstania była zbyt wysoka wytrzymałość spoiny (względem wytrzymałości materiałów połączonych) uniemożliwiająca relokację naprężeń spawalniczych, negatywny wpływ wodoru dyfundującego, oraz brak obróbki cieplnej. Konsekwencją przedstawionych powyżej problemów był obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych, co w przypadku montażu ścian kotłów jest bardzo kosztowne. Dlatego też przez ostatnie lata problem ten był komentowany przez środowiska wykonawców, jak również projektantów i naukowców.

W artykule tym opisane zostały tylko trzy rodzaje stali używane w budowie kotłów i innych urządzeń ciśnieniowych. Wszystkie te opisy i przypadki wskazują na konieczność dokładnej analizy kwestii wykonawczych przy budowach kotłów fluidalnych o parametrach nadkrytycznych.

Przykład pierwszy, czyli stal P91 wskazuje możliwość opanowania technologii spawania w sposób, który pozwala na produkcję elementów ciśnieniowych zgodnych jakościowo z założeniami projektowymi. Udało się to dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu i wiedzy naukowców, projektantów, działu montażowego i spawalniczego. Natomiast przykład ostatni, czyli stal T/P24 wykazała przed kilku laty problemy, które dokładnie pokazują jak ważne znaczenie dla instalacji pracujących przy parametrach nadkrytycznych ma właściwy dobór materiałów już podczas prac projektowych, następnie rzetelny nadzór i przestrzeganie założeń technologii łączenia na etapie wykonania.

Do produkcji kotłów i urządzeń ciśnieniowych wykorzystywana jest również stal 1.4912 / 1.4550, oznaczana odpowiednio w innych normach jako: AISI: 347H / DIN: X6CrNiNb18-10 / PN: OH18N12Nb.

Ten gatunek stali jest stosowany przede wszystkim w produkcji przegrzewaczy w elektrowniach parowych. Często stosowany do chłodzenia rur w konwertorach amoniaku, ze względu na dobrą odporność na absorpcję azotu i odporność na korozję.

Dzięki jednoczesnej dobrej wytrzymałości na gorąco i odporności na siarkowodór oraz korozję międzykrystaliczną jest odpowiednim materiałem na rury kotłowe 347H w rafineriach. Rury kotłowe stosowane w produkcji chlorku winylu to kolejny przykład zastosowań, w których ta stal jest często wykorzystywana.

Gatunek jest stabilizowany dodatkiem niobu co daje dobrą odporność na korozję międzykrystaliczną.

Jako stal austenityczna jest podatny na pękanie korozyjne: naprężeniowe. Może to nastąpić w temperaturach powyżej 60°C (140°F), gdy występują naprężenia rozciągające i jednocześnie dochodzi do kontaktu z roztworami zawierającymi chlorki. Dlatego należy unikać takich warunków eksploatacji.

Gatunek 1.4912 / 1.4550 może być stosowany w:

-Powietrze do 850°C (1560°F)

-Para do 750 ° C (1380 ° F)

-Gaz syntezowy (synteza amoniaku) do ok. 550°C (1020°F)

W spalinach zawierających siarkę zmniejsza się odporność tego gatunku na korozję. W takim środowisku stal ta może być stosowana w temperaturach do 600-750°C (1110-1380°F) w zależności od warunków eksploatacji. Czynniki, które należy wziąć również pod uwagę, to czy atmosfera utlenia się czy redukuje, tj. zawartość tlenu i czy obecne są zanieczyszczenia, takie jak sód i wanad.

Wymienione stale dostępne są dla klientów w sklepie internetowym stalesia.

Autorzy artykułu dziękują RAFAKO SA za zgodę na wykorzystanie w poniższej treści utworów w postaci sylwetki kotła fluidalnego OFZ 450 A i zdjęcia jego walczaka.

Autor: materiał partnerski,

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Komentarze pod tym artykułem zostały zablokowane.

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności26 maja 202212:02

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji

Sobota na bulwarach. Godziny poszczególnych atrakcji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
8
Racibórz:

O 15.30 z rynku na lewobrzeżne bulwary przejdzie korowód bębniarzy. Po zmierzchu laserowe show nad Odrą.

red.
Reklama
Aktualności26 maja 202212:14

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano

Oferty na przebudowę dworca w Raciborzu droższe niż zakładano - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
24
Racibórz:

Chcąc rozstrzygnąć przetarg PKP będzie musiała zwiększyć budżet planowanej inwestycji, szacowanej na 24,74 mln zł brutto. Najtańsza oferta opiewa na ponad 30 mln zł. - Podjąłem działania, by zarząd PKP zwiększył budżet inwestycji - zapewnia wiceminister Michał Woś.

(waw)
Aktualności26 maja 202210:44

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji

Śląscy pogranicznicy z Raciborza świętowali 31. rocznicę powstania formacji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

25 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 31. rocznicę powstania Straży Granicznej.

ŚOSG Racibórz
Reklama
Reklama
Aktualności27 maja 202208:25

Unibep SA otworzył biuro w Raciborzu

Unibep SA otworzył biuro w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Unibep S.A. - jeden z największych generalnych wykonawców w kraju - świętowała wczoraj oficjalne otwarcie biura w Raciborzu. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu prezesów firm, które już dziś współpracują z Unibep S.A. Była to dobra okazja do szerszego przedstawienia oferty spółki oraz do wymiany doświadczeń związanych z budownictwem energetyczno-przemysłowym. 


 

 

Unibep SA
Reklama
Aktualności27 maja 202213:20

Cisi aniołowe drugiego człowieka. Dzień Strażaka na Zamku Piastowskim [FOTO i WIDEO]

Cisi aniołowe drugiego człowieka. Dzień Strażaka na Zamku Piastowskim [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

O godzinie 10.00 w zamkowej kaplicy św. Tomasza Becketa została odprawiona została Msza Święta w intencji pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, ich rodzin oraz emerytów. Po Mszy św., na zamkowym dziedzińcu odbył się uroczysty apel.

red., fot. (greh), Katarzyna Kubik, wideo: (greh)
Aktualności26 maja 202209:32

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO]

Raport 998. Nieostrożność mieszkańców kosztowała 15 tys. złotych [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W trakcie minionej służby strażacy odnotowali pięć interwencji. Dwie z nich związane były ze środowymi opadami deszczu. Doszło także do pożaru piwnicy w Markowicach, w wyniku którego straty oszacowano na 15 tys. złotych. Sprawdź szczegóły.

red., fot. Samuel Markiewka
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności27 maja 202212:08

Nowoczesna wyznaczyła nowe terminy walnego zgromadzenia członków

Nowoczesna wyznaczyła nowe terminy walnego zgromadzenia członków - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
11
Racibórz:

Formalne zniesienie epidemii otworzyło drogę do walnego zgromadzenia członków.

red.
Aktualności26 maja 202209:15

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody

Na zamku odbędą się raciborskie Dni Urody - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na wydarzenie, 27 maja, zaprasza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. Patronem medialnym jest naszraciborz.pl. W naszej galerii zdjęcia z edycji 2020.

materiał partnera
Reklama
Reklama
Aktualności27 maja 202205:16

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy

Co? Gdzie? Kiedy? Nawigator weekendowy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. arch. portalu
Aktualności26 maja 202209:39

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC]

Pływadło, bitwy, wyścigi i Dni Raciborza [KALENDARIUM CZERWIEC] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

W czerwcowym kalendarzu doroczne imprezy - Pływadło, Dni Raciborza oraz Festiwal Średniowieczny, ale nie tylko. Sprawdźcie co jeszcze się wydarzy

red.
Reklama
Aktualności27 maja 202208:00

Grupa przestępcza oszukała bank na 2,5 mln zł

Grupa przestępcza oszukała bank na 2,5 mln zł - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na trop przestępczej działalności w 2015 roku wpadli policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach. Sprawa dotyczy naszego regionu. Trafiła na wokandę rybnickiego Sądu Okręgowego.

KWP Katowice
Aktualności26 maja 202220:18

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach!

Przewodniczący Czerner do prezydenta: proszę o konkretach, a nie o imprezach i eventach! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Przewodniczący Rady Miasta Marian Czerner ma nadzieję, że od przyszłej sesji w swoim sprawozdaniu prezydent Dariusz Polowy będzie mówił o swoich pracach, a nie imprezach i eventach, na które był zaproszony.

(waw)
Kultura i edukacja26 maja 202218:54

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO]

Kasprowicz z serca - koncert w Raciborskim Centrum Kultury [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Na deskach sceny Raciborskiego Centrum Kultury, przy pełnej sali, odbył się koncert "Kasprowicz z serca". Wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu.

fot. Katarzyna Kubik
Reklama
Reklama
Aktualności27 maja 202212:28

Mumia pokazała twarz. Racibórz w TVN

Mumia pokazała twarz. Racibórz w TVN - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Za sprawą liczącej sobie 2800 lat mumii Egipcjanki z naszego Muzeum, Racibórz zagościł dziś w programie Dzień Dobry TVN.

fot. raciborz.pl
Reklama
Aktualności26 maja 202212:45

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa

Druhowie z OSP Miedonia przesiądą się do mercedesa - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
Racibórz:

Pod koniec września do remizy OSP Racibórz Miedonia przyjedzie nowy średni wóz bojowy. Będzie to Mercedes Atego. Zastąpi ciężkiego jelcza, którego ochotnicy z tej dzielnicy przejęli od OSP Brzezie.

red., fot. bonex.pl
Biznes26 maja 202222:38

Program Bloki 200+. Szansa dla polskiej energetyki, konsumentów i Rafako

Program Bloki 200+. Szansa dla polskiej energetyki, konsumentów i Rafako - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał nadesłany/biuro posła Adama Gawędy (PiS)
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Sport26 maja 202223:00

Młodzi zapaśnicy z Raciborza najlepsi w kraju!

Młodzi zapaśnicy z Raciborza najlepsi w kraju! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Młodzicy reprezentujący Miejski Klub Zapaśniczy i ZSOMS w Raciborzu okazali się bezkonkurencyjni w Mistrzostwach Polski w Zapasach u 15.

materiał nadesłany/MKZ Unia Racibórz
Reklama
Aktualności27 maja 202218:37

Rudnickie Jabłonki na Tropie. KGW dostanie 156 tys. zł

Rudnickie Jabłonki na Tropie. KGW dostanie 156 tys. zł - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Rudnik:

„Rudnickie Jabłonki” z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudniku nie dają o sobie zapomnieć. Tym razem „spektakularny sukces” to mało powiedziane! Dlaczego? Otóż 156 tysięcy złotych wpłynie na konto Rudnickiego Koła Gospodyń Wiejskich na realizację przygotowanego przez panie projektu pt. „Nie marnuję – Wykorzystuję! Rudniczanki na Tropie”.

materiał nadesłany
Aktualności27 maja 202218:05

Dzień Matki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Raciborzu

Dzień Matki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Z okazji Dnia Matki uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu, przy współorganizacji Raciborskiego Centrum Kultury, zaprosili 26 kwietnia swoje mamy i opiekunów na występ artystyczny do Raciborskiego Centrum Kultury.

materiał nadesłany WTZ
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 13.05.2022
17 maja 202211:53

Nasz Racibórz 13.05.2022

Nasz Racibórz 06.05.2022
17 maja 202211:52

Nasz Racibórz 06.05.2022

Nasz Racibórz 22.04.2022
23 kwietnia 202210:50

Nasz Racibórz 22.04.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.