Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności27 maja 202119:39

H2Ostróg pozostaje zamknięty. Wykonawca modernizacji ma opóźnienie

H2Ostróg pozostaje zamknięty. Wykonawca modernizacji ma opóźnienie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Na razie udało się jedynie warunkowo uruchomić raciborski aquapark na niedawne mistrzostwa szkół sportowych, choć i tak impreza na pływalni przy Zamkowej wisiała na włosku. 28 maja w całej Polsce ruszają kryte pływalnie. H2Ostróg pozostanie zamknięty.

- Nie wygląda to zbyt różowo - tak krótko na wczorajszej sesji określił sytuację na pływalni prezydent Dariusz Polowy. Jeszcze 30 kwietnia, z oficjalnego komunikatu ratusza, powiało optymizmem. Głowa miasta wizytowała obiekt, gdzie firma z Gliwic modernizuje system uzdatniania wody. Prace mają kosztować blisko 1,1 mln zł.

Początkowo termin zakończenia ustalono na 30 kwietnia (tak wynika z dokumentacji przetargowej). Potem przesunięto go na 24 maja. To też nie pomogło. Firma z Gliwic, co ciekawa ta sama, które projektowała aquapark i jego stary system uzdatniania wody, nie wywiązała się z kontraktu. Znaczna część urządzeń jest już na Zamkowej, ale nie została uruchomiona.

Jak się okazuje, efekty wizyty 30 kwietnia w aquaparku były różnie relacjonowane. - Prezydent Miasta Dariusz Polowy wizytował na obiekcie, aby sprawdzić postęp prac naprawczych systemu uzdatniania wody na zamkniętym obiekcie. Te - jak się okazało podczas wizyty - zbliżają się już ku końcowi, a dalsze prace mogą odbywać się już przy otwartym obiekcie, przez co nie będą one kolidowały z możliwością przyjmowania użytkowników. Waga tej inwestycji wzrosła dodatkowo po naszych doświadczeniach covidowych - informował Urząd Miasta.

Wczoraj (26.05.) na sesji (zapis, ustaw czas 6:15:20) prezydent inaczej przedstawił spostrzeżenia tego rekonesansu. Powiedział, że "niestety, nie wygląda to tam zbyt różowo, dlatego, że wykonawca ma pewne opóźnienia".

Niedawne mistrzostwa szkół sportowych w H2Ostróg wisiały na włosku niemal do ostatniej chwili, właśnie z powodu opóźnień w modernizacji systemu. Pływalnię uruchomiono warunkowo.

Dziś OSiR poinformował, że termin otwarcia aquaparku nie jest znany. Pozostaje więc czekać na otwarcie 31 maja pływalni przy Śląskiej (jedno wejście o 20.15) oraz letnich kąpielisk pod Oborą (start zapowiadany na 18 czerwca), AquaBrax w Szymocicach oraz GZOKSiT w Tworkowie.

192051168_3731133700324203_3222076372231919104_n

Stary system był sprawny, ale jak przekonywał ratusz, wadliwy i wymagał modernizacji. Dariusz Polowy nie krył, że jego zdaniem wynika to z decyzji podjętych przez jego poprzednika M. Lenka. Sprawa wywołała kontrowersje o czym świadczy interpelacja radnych i odpowiedź prezydenta. Z odpowiedzi prezydenta wynika, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dokument poniżej.

BRM.0003.5.2021 PKT.ZD-0057/21 Racibórz, 03.03.2021 r.

Pan
Marian Czerner
Przewodniczący
Rady Miasta Racibórz

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radnych Pawła Rycki oraz Michała Kuligi w dniu 09.02.2021 r. na temat projektowania, budowy i eksploatacji aquaparku H2Ostróg.

1. W którym roku została opracowana dokumentacja projektowa? Kiedy rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji?
Dokumentacja projektowa na budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego „H2Ostróg” została opracowana na podstawie zawartej dniu 18 czerwca 2008 r. umowy pomiędzy Biurem Projektów „MWM” Sp. z o.o. z Gliwic a Miastem Racibórz. Procedura przetargowa wyboru wykonawcy dokumentacji została rozpoczęta w dniu 08.05.2008 r. ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym na stronie BIP Urzędu Miasta Racibórz oraz Biuletynie Zamówień Publicznych. Odbiór opracowanej dokumentacji nastąpił w dniu 17.08.2009 r.

2. Czy dokumentacja projektowa zawierała część dot. technologii oczyszczania wody basenowej?

Opracowana dokumentacja składała się z następujących części:

- Zagospodarowanie terenu,
- Ukształtowanie terenu, drogi, parkingi i chodniki,
- Przyłącza wod-kan,
- Zasilanie obiektów i oświetlenie terenu,
- Architektura,
- Konstrukcja,
- Technologia uzdatniania wody basenowej,
- Instalacja wentylacji mechanicznej,
- Instalacje elektryczne,
- Kotłownia,
- Instalacje grzewcze,
- System AKPiA, BMS i obsługi klienta,
- Instalacja teletechniczna.

3. Czy dokumentacja zawierała klauzulę, że jest wykonana zgodnie ze sztuką oraz, że może służyć celowi w jakim została wykonana, lub podobną?Przy przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu Wykonawca oświadczył: „Wykonawca oświadcza, że przekazana dokumentacja projektowa wykonana została zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnymi normami i przepisami prawa i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.”

4. Czy dokumentacja projektu budowlanego i wykonawczego została wykonana zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami i normami? Jeśli została wykonana wbrew przepisom, to proszę o wskazanie jakie przepisy zostały naruszone oraz w jakim zakresie?
Projekt budowlany i wykonawczy został wykonany zgodnie z obowiązującymi wówczas normami i przepisami zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Projektanta (pkt. 3).

5. Czy na etapie realizacji inwestycji były dokonywane zmiany w dokumentacji? Czym te zmiany były powodowane? Czy dokonane zmiany posiadały stosowne protokoły konieczności, a jeśli nie posiadały to w jakim zakresie? Czy do zmian w trakcie realizacji inwestycji były sporządzane protokoły konieczności z akceptacją/zgodą projektanta, wykonawcy, inspektora nadzoru i inwestora?
Tak były. Dotyczyły głównie pomp obiegowych. Według Kierownika Robót zmiany stanowiły nieistotne odstępstwo od Projektu Budowlanego i były wynikiem wycofania z produkcji projektowanych urządzeń. Wszystkie zmiany były konsultowane i akceptowane przez projektanta, nadzór i inwestora. Nie było protokołów konieczności. Powyższe dotyczy jedynie zakresu uzdatnia wody.

6. Czy dokonywane zmiany na etapie realizacji miały wpływ na obniżenie jakości obiektu/technologii/bezpieczeństwa? Jeśli miały, to proszę o przedstawienie dokumentów w tej sprawie wraz z opinią projektanta, inspektora nadzoru oraz inwestora jakiego zakresu i w jakim stopniu nastąpiła zmiana parametrów „na gorsze”. Czy dokonane zmiany były zgodne z obowiązującymi przepisami?
Nie ma dokumentów stwierdzających, że wprowadzone zmiany miały wpływ na obniżenie jakości technologii.

7. Proszę o podanie daty odbioru technicznego (końcowego) inwestycji budowy aquaparku.
Odbiór inwestycji 31.03.2014 r.

8. Czy w protokołach/dzienniku budowy/innym dokumencie są zapisy, że inwestycja została wykonana zgodnie z dokumentacją budowlaną i kto się pod tymi dokumentami podpisał (wykonawca/inspektor nadzoru/ projektant/inwestor?)?
Wszystkie posiadane dokumenty potwierdzają wykonanie zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami. 10.02.2014 r. kierownik budowy złożył oświadczenie o zakończeniu robót. Oświadczył w nim, że roboty związane z realizacją zadania wykonane zostały zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

9. Czy inwestycja została odebrana pod względem sanitarnym przez Sanepid? Jeśli tak, to proszę o podanie daty odbioru.
Tak. Protokół kontroli został sporządzony 24.02.2014 r. Opinia sanitarna, wydana 04.03.2014 r. nie zgłosiła sprzeciwu, co do użytkowania obiektu.

10. Czy w momencie odbioru inwestycji była ona zgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi, ppoż, technicznymi i sanitarnymi? Jeśli nie była zgodna, to proszę o podanie z jakimi przepisami i w jakim zakresie?
Tak, była zgodna.

11. Czy po oddaniu obiektu do eksploatacji były przeprowadzane przeglądy techniczne gwarancyjne i pogwarancyjne, przeglądy okresowe lub inne? Proszę o podanie informacji z którego protokołu (proszę o załączenie kserokopii) wynikła potrzeba zmiany lub opracowania nowej technologii basenu.
Tak wszystkie przeglądy i protokoły są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzja o konieczności poprawy technologii basenowej wynikała z protokołów badań wykonywanych przez akredytowane laboratorium jak i PSSE w Raciborzu. Potwierdzona została ekspertyzą dotyczącą technologii uzdatniania wody basenowej opracowaną w maju 2018 roku. Protokoły są dostępne do wglądu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Na wykonanych przez akredytowane laboratorium w okresie 06.2018-03.2019 r. 154 badań jakości wody, nieprawidłowości wykazano 124 razy.

12. Czy zmieniły się normatywy/przepisy dot. jakości wody basenowej przed/w trakcie/po oddaniu obiektu do eksploatacji? Czy gdyby normy badania jakości się nie zmieniły woda basenowa w aquaparku spełniałaby te parametry? Jeśliby nie spełniała, to czy wynika to z błędu dokumentacyjnego, błędu wykonawczego czy błędu w eksploatacji obiektu?
Tak. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zostało wprowadzone 9 listopada 2015 roku. Nie posiadamy wiedzy jak wyglądałaby sytuacja, gdyby nie wprowadzona zmiana.

13. W którym roku została opracowana pierwsza ekspertyza dot. technologii wody? Czy były wykonywane jakieś inne opracowania/ekspertyzy, jeśli tak to jakie i kiedy? Czy te kolejne ekspertyzy/opracowania potwierdzały zasadność wykonania koniecznych zmian? Czy te opracowania były opiniowane lub konsultowane z projektantem aquaparku zwłaszcza części technologicznej? Jeśli były konsultowane, to proszę o przedstawienie opinii projektantów, jeśli nie to dlaczego?
Ekspertyza dotycząca technologii uzdatniania wody basenowej została opracowana w maju 2018 roku po pogłębiających się problemach z utrzymaniem parametrów nie tylko fizykochemicznych ale coraz częściej mikrobiologicznych co skutkowało częściowymi wyłączeniami poszczególnych niecek z użytkowania. To była ekspertyza własna – nie była konsultowana z projektantem. Została opracowana przez renomowaną firmę zajmującą się technologią wody basenowej Transcom Sp. z o.o. z Katowic. Dokument ten wpłynął do Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniu 21.05.2018 r. (wersja papierowa 23.05.2018 r.), natomiast w dniu 12.06.2018 r. do Urzędu Miasta w Raciborzu.

14. Od 2018 roku jest Pan prezydentem Miasta (tj. ponad dwa lata), proszę o podanie konkretnych działań w ramach których miała być „poprawiona” sytuacja aquaparku - proszę nie wymieniać konferencji prasowych, informacji internetowych, działań piarowych (spotkań, zdjęć, selfie i innych).
W 2019 r. (ponownie jak w latach poprzednich) zostały wykonane najpilniejsze prace (m.in. regeneracja części pomp, wymiana złoża filtracyjnego w obiegu 3 - brodzik.). W 2020 r. zaplanowane zostały do wykonania kolejne prace, ale pandemia spowodowała, że czas przerwy technologicznej oraz sytuacja ekonomiczna uległy zmianie. Takie rozwiązania nie poprawiały jednak sytuacji, a jedynie odwlekały w czasie nieuniknione, czyli modernizację systemu uzdatniania wody. Dlatego też odstąpiono od częściowych napraw, które miały charakter doraźny na rzecz kompleksowej modernizacji, która powinna rozwiązać większość problemów związanych z systemem uzdatniania wody i zwiększyć bezpieczeństwo bakteriologiczne korzystających z obiektu.

15. Czy został opracowany nowy projekt technologii oczyszczania wody basenowej? Jeśli tak, to w oparciu o jakie założenia, proszę podać nazwę dokumentu i rok powstania?

Nie. Zamówienie na modernizację jest realizowane w systemie projektuj i buduj.

Z poważaniem
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dawid Wacławczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Autor: (waw), redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 października 202208:41

Henkel przedstawia nowego dyrektora raciborskiej fabryki

Henkel przedstawia nowego dyrektora raciborskiej fabryki - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
mat. prasowe spółki
Reklama
Aktualności4 października 202217:52

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu

Panowie zgarnęli główną pulę. Wyniki głosowania VII edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
26
Racibórz:

- Cztery projekty ogólnomiejskie podzieliły się pulą 1,5 miliona złotych w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego - informuje ratusz.

(um)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 października 202210:07

Z partnerską wizytą w Zugló

Z partnerską wizytą w Zugló - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red.
Reklama
Sport4 października 202209:18

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek

Raszczyce zdobyły czernicki Zameczek - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał partnera
Aktualności5 października 202211:37

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przenosi się do nowego budynku

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przenosi się do nowego budynku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
newseria.pl, fot. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 października 202220:06

Spersonalizowane prezenty - co to takiego?

Spersonalizowane prezenty - co to takiego? - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał partnerski
Reklama
Aktualności5 października 202210:43

Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Raciborzu

Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
(um), fot. mohamed_hassan/pixabay.com
Aktualności4 października 202204:46

GCK Nędza zaprasza na wykład o miodach

GCK Nędza zaprasza na wykład o miodach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
GCK Nędza
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 23.09.2022
28 września 202218:48

Nasz Racibórz 23.09.2022

Nasz Racibórz 16.09.2022
16 września 202220:21

Nasz Racibórz 16.09.2022

Nasz Racibórz 09.09.2022
16 września 202220:20

Nasz Racibórz 09.09.2022

Nasz Racibórz 02.09.2022
7 września 202213:56

Nasz Racibórz 02.09.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.