Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności28 czerwca 202217:53

Komisja rewizyjna negatywnie o wykonaniu budżetu Raciborza. Może to otworzyć drogę do referendum

Komisja rewizyjna negatywnie o wykonaniu budżetu Raciborza. Może to otworzyć drogę do referendum - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Powiat:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Raciborza za 2021 rok oraz wniosła o nieudzielenie prezydentowi Dariuszowi Polowemu absolutorium. Jeśli większość radnych będzie ZA otworzy to drogę do referendum w sprawie odwołania prezydenta.

Dziś, 28 czerwca, pozytywną opinię o wniosku komisji wydał III skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej, kontrolującej gospodarkę finansową samorządów. - Skład Orzekający zwraca uwagę, że podstawą niniejszej opinii jest ocena dopełnienia przez Komisję Rewizyjną wymogów formalnych i proceduralnych, jakie przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają na Komisję w zakresie formułowania wniosku do organu stanowiącego w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego - zastrzegło RIO. Oznacza to, że nie badano wniosku pod kątem merytorycznym.

Komisja Rewizyjna liczy sześciu członków - pod uchwałą w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Racibórz za 2021 roku podpisało się czterech członków: ZA jej podjęciem byli Anna Szukalska, Justyna Poznakowska i Marcin Fica. Wstrzymała się Ludmiła Nowacka. Nieobecni byli popierający prezydenta radni Anna Ronin i Jarosław Łęski.

Sesja z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jutru, 29 czerwca. Jak wynika z naszych informacji, dysponujące większością w Radzie Miasta kluby Razem dla Raciborza oraz Radni Niezależni Michała Fity nie porozumieli się w kwestii jak zagłosować. Już dwukrotnie nie udzieliły prezydentowi wotum zaufania, za rok 2019 i 2020. Poparcie wniosku o nieudzielenie absolutorium ma poważne konsekwencje. Mówi o tym art. 28 a ustawy o samorządzie gminnym.

Art. 28a. [Absolutorium. Referendum w sprawie odwołania wójta z powodu nieudzielenia absolutorium]
1. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a ust. 3.
2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.
4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta.
5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

Kadencja mija jesienią przyszłego roku, ale PiS chce ją wydłużyć do wiosny 2024 r.

24 maja RIO wydało pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Racibórz sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

- Wykonane dochody bieżące Miasta są wyższe niż poniesione wydatki bieżące, a nadwyżka operacyjna wyniosła 31.250.409,15 zł. Sprawozdanie Rb-Z za 2021 rok wskazuje, że łączna kwota długu Miasta Racibórz na koniec roku 2021 wyniosła 37.541.435,07 zł, co stanowi 12,5% rocznych dochodów wykonanych. Kwota długu uległa pozytywnej tendencji spadkowej w stosunku do stanu zadłużenia Miasta na koniec 2020 r. Na koniec 2021 r. Miasto nie wykazywało zobowiązań wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za 2021 rok Miasto posiada natomiast wysoką kwotę należności wymagalnych 33.170.437,62 zł. Kwota ta uległa pozytywnej tendencji spadkowej w stosunku do stanu należności wymagalnych na koniec 2020 r., jakkolwiek jest to nadal kwota wysoka, stąd też wskazane jest zwiększenie skuteczności podejmowanych przez Miasto czynności w zakresie ściągania należności. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Racibórz, w ocenie Składu Orzekającego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i nie budzi zastrzeżeń - czytamy w uzasadnieniu Izby.

Komisja Rewizyjna zauważyła:

Nie zrealizowano następujących zadań wskazanych przez Radę Miasta Racibórz:­
- remont ul. Tarnowskiej;
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu;
- modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4;
- przebudowa skoczni w dal na boisku SP-1;
- wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno - przedszkolnym, przy ul. Makuszyńskiego;
- dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów zieleńców miejskich;
- stadion przy ul. Srebrnej.

Ponadto osiągnięto niski poziom realizacji następujących wydatków:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych wykonanie na poziomie 61,94%;
- pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy, wykonanie na poziomie 69,64%;
- budowa bieżni w Szkole Podstawowej nr 15, wykonanie na poziomie 0,41 %;
- przebudowa dachu nad wejściem do SP-1, wykonanie na poziomie 27,91 %;
- modernizacja i ocieplenie dachu z ZSP Nr 4 w Studziennej, wykonanie na poziomie 23,83%;
- budowa fragmentów sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości wraz z remontami s1ec1 kanalizacyjnej, wykonanie na poziomie 33,87%;
- utrzymanie rowów komunalnych, wykonanie na poziomie 71,95%;
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury wykonanie na poziomie 87,33%;
- remont dachu kręgielni na ul. Zamkowej, wykonanie na poziomie 30,82%;
- rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej, wykonanie na poziomie 34,13%.

Miasto Racibórz posiada wysoką kwotę należności wymagalnych, która na koniec 2021 r. wyniosła 33.170.437,62 zł. Nie zostały podjęte skuteczne czynności w zakresie ściągania należności.

Niski poziom realizacji dochodów zadania -dokumentacja dotycząca przebudowy dróg, wykonanie na poziomie 3,76% (6300, 12-021).

Ponadto w związku z tym, że Prezydent nie zrealizował zapisów następujących uchwał Rady Miasta:
- Uchwała Nr VII/104/2019 z 29.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Jana Długosza;
- Uchwały Nr XXIIl/321/2020 z 30.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa, własności działek gruntu położonych w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej;

oraz zrezygnował z dotacji w wysokości 6.295.000,00 zł na rewitalizację placu Jana Długosza przekonując radnych do pomysłu na inną koncepcję zabudowy placu Jana Długosza, gmina potencjalnie utraciła wpływy na poziomie 11.565.800,00 zł.

Nieruchomość gruntowa, działka nr 4630/57 opisana w uchwale, o której mowa w pkt 1, według operatu szacunkowego sporządzonego l 1.09.2020 r. została oszacowana na wartość rynkową 8.380.900, 00 zł.

Nieruchomości gruntowa działki nr 907/884, 963/883, 716/189, 640/132 opisane w uchwale, o której mowa w pkt 2, według operatu szacunkowego sporządzonego 12.10.2020 r. zostały oszacowane na wartość rynkową 3.184.900,00.

Prezydent pomimo wyrażenia przez Radę Miasta Racibórz w dniu 30.09.2020 r. zgody na sprzedaż działek położonych w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej celem utworzenia ogólnodostępnego kompleksu sportowo -rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem istniejących akwenów nie podjął działań w tym zakresie.

Należy podkreślić, że do UM Racibórz na początku 2020 r. wpłynął list intencyjny przedsiębiorcy zainteresowanego zakupem nieruchomości zainwestowaniem w budowę kompleksu sportowo -rekreacyjnego w wysokości 60 mln złotych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została wykonana na poziomie 81,76%. (plan pierwotny 35.625.919,00zł., plan po zmianach 45.945.l 16,16zł., wykonanie 37.563.663,53 zł.).

Należy podkreślić, iż brak realizacji ww. zadań i przenoszenie realizacji tych inwestycji na kolejny rok wiąże się ze znacznym wzrostem cen za wykonanie tych przedsięwzięć.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Racibórz za 2021 rok.

Autor: red., redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: kanapkę
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności16 sierpnia 202222:12

LPR w Krzanowicach. Powodem upadek z wysokości [WIDEO]

LPR w Krzanowicach. Powodem upadek z wysokości [WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. OSP KSRG Krzanowice
Reklama
Aktualności16 sierpnia 202210:26

Podwyżki cen ciepła systemowego w Raciborzu

Podwyżki cen ciepła systemowego w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
64
red., fot. ptep.pl
Reklama
Reklama
Aktualności17 sierpnia 202215:43

Po Raciborzu krążą oszuści. OPS ostrzega!

Po Raciborzu krążą oszuści. OPS ostrzega! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Racibórz:

Raciborski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz policję powiadomiono o próbach wyłudzenia pieniędzy.

red.
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności16 sierpnia 202209:46

Raport 998. Nocny pożar w Krzanowicach. Atak owadów w Czerwięcicach i Samborowicach

Raport 998. Nocny pożar w Krzanowicach. Atak owadów w Czerwięcicach i Samborowicach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

Dwadzieścia jeden interwencji odnotowali strażacy z PSP Racibórz i jednostek OSP w trakcie minionego długiego weekendu. Rozpoczęto także jedno działanie cykliczne, które polega na dwukrotnym monitorowaniu rzeki Odry każdego dnia. Sprawdź szczegóły interwencji.

red., fot. FB/OSP KSRG Krzanowice
Aktualności17 sierpnia 202213:52

Pamiętacie kopalnię Anna? Tak może się zmienić teren po pszowskiej grubie

Pamiętacie kopalnię Anna? Tak może się zmienić teren po pszowskiej grubie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
3
Region:

Zielono, niebanalnie i industrialnie – tak będzie zmieniał się teren ParkAnów, czyli obszarów należących dawniej do nieczynnej dziś kopalni Anna. Swoją wizję przedstawili dwaj młodzi projektanci: Karolina Cieślik i Aleksander Bugla.

UM Pszów
Reklama
Aktualności16 sierpnia 202209:26

Życie i praca śp. profesora Mariana Teodora Kapicy [WSPOMNIENIE]

Życie i praca śp. profesora Mariana Teodora Kapicy [WSPOMNIENIE] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
dr Beata Fedyn, fot. Gabriela Habrom-Rokosz
Aktualności16 sierpnia 202208:59

Lasy Państwowe wsparły LKS Tworków

Lasy Państwowe wsparły LKS Tworków - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
9
fot. swojskapilka.pl
Reklama
Reklama
Aktualności17 sierpnia 202212:54

Muzyka rockowa i gra umysłowa. Weekend na raciborskim zamku

Muzyka rockowa i gra umysłowa. Weekend na raciborskim zamku - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Nadchodzący weekend w Raciborzu będzie bogaty w wydarzenia. Nie zabraknie ich także na Zamku Piastowskim. Sprawdź, co przygotowano!

Zamek Piastowski w Raciborzu, fot. arch. portalu
Reklama
Aktualności16 sierpnia 202212:15

Czesi, Anglicy i Holendrzy zbadają wodę z Odry

Czesi, Anglicy i Holendrzy zbadają wodę z Odry - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
6
red., fot. OSP Markowice
Reklama
Reklama
Reklama
Sport17 sierpnia 202211:31

Udana inauguracja w Raszczycach. Chwałowice pokonane

Udana inauguracja w Raszczycach. Chwałowice pokonane - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał partnera
Aktualności17 sierpnia 202209:05

Peugeot uderzył w drzewo w Rudach

Peugeot uderzył w drzewo w Rudach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. FB/OSP Rudy
Reklama
Reklama
Aktualności17 sierpnia 202209:23

Raport 998. Zapach gazu zaniepokoił mieszkańców

Raport 998. Zapach gazu zaniepokoił mieszkańców - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. arch. portalu
Aktualności17 sierpnia 202222:39

Zdjęcia jak z bajki wykonane pod Raciborzem

Zdjęcia jak z bajki wykonane pod Raciborzem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
1
fot. Andrzej Czogała
Reklama
Styl życia16 sierpnia 202212:50

Metropolitalne święto w Rudach pełne okrągłych rocznic

Metropolitalne święto w Rudach pełne okrągłych rocznic - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Region:

Biskupi metropolii górnośląskiej spotkali się wczoraj, 15 sierpnia, z wiernymi w Rudach. Na dziedzińcu pałacu opackiego odprawiono uroczystą Mszę św. W tym roku przypada wyjątkowo dużo jubileuszy.

fot. Krystian Tischbierek
Biznes17 sierpnia 202211:10

Rafako: Elektrociepłownia Radlin przeszła z sukcesem próbę ciśnieniową

Rafako: Elektrociepłownia Radlin przeszła z sukcesem próbę ciśnieniową - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
materiał prasowy spółki, fot. EC Radlin
Reklama

Partnerzy portalu

Fundusz Górnośląski
Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PGL DOM Sp. z o.o.
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 12.08.2022
17 sierpnia 202216:32

Nasz Racibórz 12.08.2022

Nasz Racibórz 05.08.2022
17 sierpnia 202216:30

Nasz Racibórz 05.08.2022

Nasz Racibórz 29.07.2022
29 lipca 202210:47

Nasz Racibórz 29.07.2022

Nasz Racibórz 22.07.2022
29 lipca 202210:46

Nasz Racibórz 22.07.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.