Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności22 sierpnia 202220:34

Poszkodowani podczas nawałnic mogą wystąpić o pomoc

Reklama
Racibórz:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu ma możliwość przyznania ewentualnej pomocy finansowej osobom poszkodowanym w wyniku nawałnic. Należy jednak zaznaczyć, że pomoc taka skierowana jest do osób, które w wyniku np. ulewnego deszczu poniosły szkodę związaną z ich pomieszczeniami mieszkalnych.

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU

Informujemy, iż osoby lub rodziny, które poniosły straty wskutek nawałnic, jakie dotknęły w ostatnich dniach Gminę Racibórz mogą ubiegać się o pomoc zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie określają kwoty wysokości zasiłków. Organ określa ją samodzielnie biorąc pod uwagę sytuacje osób poszkodowanych oraz możliwości finansowe gminy. O pomoc należy wnioskować w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1. Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie w oparciu o poniższe.

Wyciąg z USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 2. [Pojęcie i organy pomocy społecznej]

1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Art. 3. [Zasady i cele pomocy społecznej]

1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Art. 39. [Zasiłek celowy]

1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Art. 40. [Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych]

1. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

2. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

3. Zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Art. 41. [Zasiłki i pomoc rzeczowa przyznawane w szczególnych przypadkach]

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym ukształtowany został pogląd, że wykładnia art. 40 u.s.p. nie powinna być dokonywana w oderwaniu od pozostałych przepisów ustawy, w tym przede wszystkim od pozostałych przepisów dotyczących zasiłku celowego. Zgodnie z wymienionym wyżej przepisem zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Dla przyznania zasiłku celowego w oparciu o regulacje art. 40 ust. 1 i 2 u.p.s. nie jest więc wystarczające poniesienie szkody w wyniku zdarzenia losowego czy klęski żywiołowej lub ekologicznej. Dla przyznania zasiłku konieczne jest także ustalenie, że pomimo wykorzystania własnych środków i możliwości, osoba lub rodzina ubiegająca się o zasiłek nie są w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych.

Wynika to także z przepisu art. 3 ust. 1 u.p.s., który określa, iż pomoc społeczna ma wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przepis art. 40 normuje szczególne zasady przyznawania zasiłku celowego, bowiem w wyjątkowych sytuacjach mogą otrzymać go osoby lub rodziny przekraczające ustalone w ustawie kryterium dochodowe. Jednakże uchylenie kryterium dochodowego nie oznacza uchylenia celu w jakim udzielana jest pomoc społeczna, tj. wspieranie osób w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. w sposób jednoznaczny, że z art. 40 ust. 1 i 2 u.p.s. nie należy wywodzić bezwzględnego prawa do odszkodowania za straty poniesione w wyniku zdarzeń wymienionych w przepisie. Zasiłek celowy nie służy rekompensacie strat, nie ma więc charakteru odszkodowawczego, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Prawa do zasiłku celowego na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 u.p.s. nie nabędą osoby lub rodziny, których możliwości mieszkaniowe pozwalają na zaspokojenie potrzeb życiowych w innym miejscu, niż to dotknięte zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub klęską ekologiczną. Tym bardziej prawa do zasiłku celowego na podstawie komentowanego przepisu nie nabędą osoby, których nieruchomości lub mienie dotknięte zdarzeniami wskazanymi w przepisie stanowią dodatkowy majątek wnioskodawcy, który nie jest jego ośrodkiem spraw życiowych i nie służy zaspokajaniu jego potrzeb życiowych (np. dom letniskowy lub ogródek działkowy), że jedynym formalnym kryterium przyznania wnioskodawcy zasiłku celowego na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 u.p.s. jest poniesienie przez tę osobę (rodzinę) straty w wyniku zdarzeń opisanych w ww. przepisie.

Informacje ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ewentualnego udzielania pomocy poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych dostępne są pod linkiem: USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W przypadku pytań lub wątpliwości kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej możliwy jest w godzinach pracy Ośrodka pod numerem: 32 415 26 50.

Godziny pracy Ośrodka dostępne są pod następującym linkiem: GODZINY URZĘDOWANIA

Nowe zasady PDF

Autor: (um), fot. Filip Sulski, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Nieruchomości powiatu raciborskiego
Nasze Nieruchomości
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 09.12.2022
8 grudnia 202219:13

Nasz Racibórz 09.12.2022

Nasz Racibórz 02.12.2022
8 grudnia 202219:12

Nasz Racibórz 02.12.2022

Nasz Racibórz 25.11.2022
25 listopada 202209:38

Nasz Racibórz 25.11.2022

Nasz Racibórz 18.11.2022
23 listopada 202216:14

Nasz Racibórz 18.11.2022

Zobacz wszystkie
© 2022 Studio Margomedia Sp. z o.o.