Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności17 maja 202315:55

Wolne urzędnicze stanowisko kierownicze w gminie Krzyżanowice [OGŁOSZENIE]

Wolne urzędnicze stanowisko kierownicze w gminie Krzyżanowice [OGŁOSZENIE] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Wójt gminy Krzyżanowice ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 wakat; pełny wymiar czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2023 r.

1. Numer ewidencyjny naboru: RO/2110/3/2023
2. Termin składania ofert do: 26.05.2023 r.
3. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
3) obywatelstwo polskie, 4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, 5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7) nieposzlakowana opinia,

4. Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, kreatywność, sumienność,
2) umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
3) prawo jazdy kat. B,
4) umiejętność kierowania zespołem i sprawnej organizacji pracy,
5) bardzo dobra znajomość przepisów – między innymi: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji tego programu, ustawy o bezpłatnych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie dotyczącym zadań gminy),ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. .
6) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (Excel, Word).

5. Główne obowiązki:

1) kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przekazanych na wykonanie zadań jednostki,
3) nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki,
4) organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach zapewniająca sprawne wykonywanie pracy,
5) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych jednostki, współpraca ze skarbnikiem urzędu gminy w Krzyżanowicach,
6) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną na wykonywanie zadań własnych i przekazywanych jako dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych gminie,
7) składanie corocznie Radzie Gminy w Krzyżanowicach sprawozdania z działalności jednostki i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
8) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez jednostkę,
9) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy UE na programy przeciwdziałaniu ubóstwa oraz łagodzenia skutków wykluczenia społecznego, jak również aktywizacji zawodowej i społecznej, 
10) współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym w celu przeciwdziałania ubóstwa oraz wykluczeniu społecznemu,
11) wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.

6. Predyspozycje osobowościowe:
1) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,
2) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
3) zdolność do podejmowania decyzji.

7. Wymagane dokumenty:

1) CV wraz z listem motywacyjnym,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksztalcenie, staż pracy i kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń),
3) kandydat, który nie jest obywatelem polskim, ale jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument poświadczający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
5) oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
7) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem naboru na wolne stanowisko pracy w UG Krzyżanowice wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru,
8) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem pracy w UG Krzyżanowice wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru,
9) kserokopie posiadanych referencji i opinii, jeżeli kandydat takie posiada,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
11) kserokopia prawa jazdy kandydata,
12) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do Regulaminu naboru,
13) informacja o terminie umożliwiającym podjęcie pracy w UG Krzyżanowice wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru,
14) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z przepisu art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2006.216.1584 ze zm.),
15) oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane, kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 2,3,9,11 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

8. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, oraz w terenie. Praca przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeniach biurowych. Praca wymaga współdziałania z pracownikami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi.

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu kwiecień 2023 roku tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6 %.

10. Dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy lub przesyłać listem poleconym na adres:

Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice

w terminie do dnia: 26.05.2023 r. z dopiskiem „Nabór na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej”.

11. Za datę doręczenia / wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Krzyżanowice uważa się datę, o której mowa w pkt.10 ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Dokumenty otrzymane po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
12. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w Zarządzeniu Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanowice.
13. Urząd Gminy Krzyżanowice będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.
14. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.
15. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odebrane osobiście.

Z up. WÓJTA

/-/ Małgorzata Krzemien
Sekretarz Gminy

Wzory druków znajdują się w Zarządzeniu Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pod adresem: http://www.bip.krzyzanowice.pl/download/398410ece9d7343091093a2a7f8ee381.html 

Autor: materiał płatny, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Komentarze pod tym artykułem zostały zablokowane.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności23 lipca 202421:08

Zapadł się fragment parkingu na pl. Długosza [FOTO]

Zapadł się fragment parkingu na pl. Długosza [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
13
Racibórz:

Zapadlisko odsłoniło piwnice dawnych kamienic. Zostało zabezpieczone przez Wodociągi Raciborskie. Teren ten był do 1945 r. gęsto zabudowany. Nie wiadomo do końca, co kryje się pod płytkami chodnikowymi pamiętającymi jeszcze czasy PRL-u.

Grzegorz Wawoczny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności23 lipca 202408:39

Nocne zwiedzanie na raciborskim zamku z Królewskim Dzwonem Zygmunta w tle

Nocne zwiedzanie na raciborskim zamku z Królewskim Dzwonem Zygmunta w tle - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

19 lipca na Zamku Piastowskim odbyło się kolejne nocne zwiedzanie, które tym razem uświetnił swoją obecnością Witold Szczygieł, dzwonnik z Wawelu. Gość opowiadał o fascynującej pracy wawelskich dzwonników.

fot. Jan Ptak
Reklama
Reklama
Aktualności22 lipca 202409:07

Jazzowe klimaty w Zaczarowanym Ogrodzie

Jazzowe klimaty w Zaczarowanym Ogrodzie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Mirosław Kościelniak
Reklama
Aktualności22 lipca 202415:32

Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie

Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 19.07.2024
18 lipca 202417:55

Nasz Racibórz 19.07.2024

Nasz Racibórz 12.07.2024
12 lipca 202409:40

Nasz Racibórz 12.07.2024

Nasz Racibórz 05.07.2024
5 lipca 202408:55

Nasz Racibórz 05.07.2024

Nasz Racibórz 28.06.2024
27 czerwca 202422:45

Nasz Racibórz 28.06.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.