Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności10 maja 202317:45

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Nabór Gminy Krzyżanowice

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Nabór Gminy Krzyżanowice - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Krzyżanowice:

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 wakat; pełny wymiar czasu pracy
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2023 r.

1. Numer ewidencyjny naboru: RO/2110/3/2023
2. Termin składania ofert do: 15.05.2023 r.
3. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
2) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
3) obywatelstwo polskie,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia

4. Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, kreatywność, sumienność,
2) umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
3) prawo jazdy kat. B,
4) umiejętność kierowania zespołem i sprawnej organizacji pracy,
5) bardzo dobra znajomość przepisów – między innymi: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji tego programu, ustawy o bezpłatnych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie dotyczącym zadań gminy),ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. .
6) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (Excel, Word).

5. Główne obowiązki:

1) kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przekazanych na wykonanie zadań jednostki,
3) nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki,
4) organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach zapewniająca sprawne wykonywanie pracy,
5) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych jednostki, współpraca ze skarbnikiem urzędu gminy w Krzyżanowicach,
6) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną na wykonywanie zadań własnych i przekazywanych jako dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych gminie,
7) składanie corocznie Radzie Gminy w Krzyżanowicach sprawozdania z działalności jednostki i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
8) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez jednostkę,
9) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy UE na programy przeciwdziałaniu ubóstwa oraz łagodzenia skutków wykluczenia społecznego, jak również aktywizacji zawodowej i społecznej,
10) współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym w celu przeciwdziałania ubóstwa oraz wykluczeniu społecznemu,
11) wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.

6. Predyspozycje osobowościowe:
1) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, 2) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, 3) zdolność do podejmowania decyzji,
4) odporność na stres.

7. Wymagane dokumenty:

1) CV wraz z listem motywacyjnym,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksztalcenie, staż pracy i kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń),
3) kandydat, który nie jest obywatelem polskim, ale jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument poświadczający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
5) oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
7) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem naboru na wolne stanowisko pracy w UG Krzyżanowice wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru,
8) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem pracy w UG Krzyżanowice wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru,
9) kserokopie posiadanych referencji i opinii, jeżeli kandydat takie posiada,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
11) kserokopia prawa jazdy kandydata,
12) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do Regulaminu naboru,
13) informacja o terminie umożliwiającym podjęcie pracy w UG Krzyżanowice wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru,
14) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z przepisu art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2006.216.1584 ze zm.),
15) oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane, kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 2,3,9,11 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

8. Warunki pracy na stanowisku: Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, oraz w terenie. Praca przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeniach biurowych. Praca wymaga współdziałania z pracownikami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi.

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu kwiecień 2023 roku tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6 %.

10. Dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy lub przesyłać listem poleconym na adres:

Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice

w terminie do dnia: 15.05.2023 r. z dopiskiem „Nabór na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej”.

11. Za datę doręczenia / wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Krzyżanowice uważa się datę, o której mowa w pkt.10 ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Dokumenty otrzymane po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
12. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w Zarządzeniu Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanowice.
13. Urząd Gminy Krzyżanowice będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.
14. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.
15. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odebrane osobiście.

Wzory druków znajdują się w Zarządzeniu Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pod adresem: http://www.bip.krzyzanowice.pl/download/398410ece9d7343091093a2a7f8ee381.html 

Autor: ogłoszenie, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Komentarze pod tym artykułem zostały zablokowane.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności5 czerwca 202310:05

Raport 998. Próba podpalenia domu przy Mariańskiej. Zgon w Pietrowicach Wielkich

Raport 998. Próba podpalenia domu przy Mariańskiej. Zgon w Pietrowicach Wielkich - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Powiat:

W okresie od piątku do poniedziałkowego poranka strażacy z PSP Racibórz i okolicznych jednostek OSP odnotowali dwanaście interwencji. Działania prowadzono w Budziskach, Pietrowicach Wielkich, Łubowicach i Raciborzu. Sprawdź szczegóły.

red.
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności6 czerwca 202311:16

40 tys. złotych strat w pożarze w Kuźni Raciborskiej [FOTO]

40 tys. złotych strat w pożarze w Kuźni Raciborskiej [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Kuźnia Raciborska:

Informację o zdarzeniu Powiatowe Stanowisko Kierowania odebrało dziś, 6 czerwca, krótko po godzinie 9. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do pożaru w kuźniańskiej fabryce obrabiarek.

red., fot. FB/OSP Siedliska
Reklama
Aktualności7 czerwca 202309:28

Kolejne odwołania w grupie Rafako

Kolejne odwołania w grupie Rafako - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
red., fot. Tauron
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności6 czerwca 202311:21

Nieustąpienie pierwszeństwa przyczyną zderzenia w Syryni [FOTO]

Nieustąpienie pierwszeństwa przyczyną zderzenia w Syryni [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Region:

Jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w powiecie wodzisławskim znów dało o sobie znać. Mowa o skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej z Bukowską (DW 936) w Syryni niedaleko Raciborza. Wczoraj, 05.06., po godzinie 21 doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych.

red., fot. FB/OSP Syrynia, Wodzisław Śląski i okolice-Informacje drogowe 24H
Reklama
Reklama
Aktualności5 czerwca 202311:54

Dziesiątka i przyjaciele na raciborskim zamku [FOTO i WIDEO]

Dziesiątka i przyjaciele na raciborskim zamku [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

"Przyszłość jest w naszych rękach. Chwyćmy ster!" - pod tym hasłem Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu zorganizował już po raz drugi ciekawe wydarzenie.

red.
Reklama
Aktualności7 czerwca 202312:01

Basen pod Oborą rusza już 8 czerwca

Basen pod Oborą rusza już 8 czerwca - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
4
red., fot. Robert Ambroziewicz
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 26.05.2023
26 maja 202309:55

Nasz Racibórz 26.05.2023

Nasz Racibórz 19.05.2023
19 maja 202307:46

Nasz Racibórz 19.05.2023

Nasz Racibórz 12.05.2023
11 maja 202319:06

Nasz Racibórz 12.05.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.